.
DODATEK

Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ różni się od WRPO na lata 2007-2013. Jest odpowiedzią na nowe wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska do 2020 r. Oto najważniejsze różnice.

Główną formą wsparcia w ramach programu WRPO 2014+ będą dotacje bezzwrotne. W ramach poszczególnych obszarów zostaną zastosowane również instrumenty finansowe (np. pożyczki, poręczenie) oraz instrumenty mieszane (łączące instrumenty finansowe z dotacjami). Narzędzia realizacji i wyboru projektów stosowane w ramach WRPO 2014-2020:

  • tryb konkursowy
  • tryb pozakonkursowy
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.