DOTACJE DLA EDUKACJI

Dobre projekty – duże pieniądze

Szkoły i placówki systemu oświaty będą mogły korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) będącego jednym z dwóch źródeł finansujących regionalne programy operacyjne.

Grupa uczniów z poznańskiego Technikum Poligraficzno-Administracyjnego ZSZ Nr 6 podczas stażu zawodowego w Londynie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zakłada możliwość ubiegania się o dofinansowanie dużych projektów edukacyjnych, ale też zajęć pozalekcyjnych, akcji, konkursów, wyjazdów itp. z funduszy, które mieszczą się w obszarach objętych osiami priorytetowymi. Placówki oświatowe będą mogły korzystać ze wsparcia m.in. w ramach działania edukacja ogólna, czy kształcenie zawodowe.

Kształcenie ogólne

Projekty mieszczące się w pojęciu „kształcenie ogólne” mogą obejmować bardzo szeroki zakres działań, począwszy od przedszkola do edukacji osób dorosłych. Ewentualni beneficjenci dofinansowania ze środków unijnych mogą zgłaszać projekty np. tworzenia nowych miejsc w przedszkolach, wyposażenia pracowni informatycznych w szkołach czy kursów języka obcego w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami za granicą.

– Bardzo interesująca dla wielu szkół może być możliwość wprowadzenia tzw. kształcenia doświadczalnego – informuje Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

– Wiąże się to m.in. z dofinansowaniem utworzenia tzw. Małych Koperników, czyli sal-laboratoriów, w których uczniowie będą mogli poprzez doświadczenia nabywać wiedzę np. o prawach fizyki.

Szkoły lub inne placówki oświatowe będą mogły zgłosić projekty – po spełnieniu tzw. warunków brzegowych – a najlepsze otrzymają na realizację tych przedsięwzięć dotacje. Ewentualni beneficjenci w celu zwiększenia możliwości realizacji ambitnych projektów mogą tworzyć grupy lub konsorcja i wspólnie ubiegać się o sfinansowanie projektu. Jednak – jak zaznacza dyrektor Sylwia Wójcik – procedura ubiegania się o dotację nie stawia takiego wymogu ani też nie preferuje projektów złożonych przez grupy placówek czy instytucji.

Zawodowcy w cenie

Z unijnych pieniędzy wsparte zostanie kształcenie zawodowe. Szkoły będą mogły starać się o pieniądze na praktyki w zakładach pracy dla uczniów szkół zawodowych, a także na zwrot kosztów dla pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć ucznia na staż. W ramach takiego projektu mogą znaleźć się również pieniądze na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem BHP dostosowanym do poszczególnych stanowisk pracy. O tego typu wsparcie będą mogły ubiegać się szkoły w porozumieniu z pracodawcami, ale także inne podmioty, np. izby rzemieślnicze. Co ważne, przy kwalifikacji projektów zwracać się będzie uwagę na ich kompleksowość i zindywidualizowane podejście do uczniów.

W ramach WRPO 2014-2020 kontynuowane będą dwa realizowane już duże projekty:


Do obu programów będą mogły przystępować nowe szkoły i ubiegać się o wsparcie. Także te, które już w nich uczestniczą będą miały szansę na dofinansowanie projektów kontynuujących lub rozwijających dotychczasowe działania w ramach programów.


Źródło: UMWW