WRPO 2014+

Sztuka kompromisu

Kończy się decydujący etap prac nad Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Po pięciu rundach negocjacji z Komisją Europejską uzgodniony dokument został wysłany do Brukseli. Wszystko wskazuje na to, że jego ostateczna wersja zostanie przyjęta do końca tego roku.

Negocjacje z Komisją Europejską (KE) odbywały się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz w Brukseli - w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej i Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego. Na czele delegacji KE stali Patrick Amblard, szef sekcji polskiej w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej oraz Wallis Goelen z dyrekcji generalnej ds. zatrudnienia. Zespół z Urzędu Marszałkowskiego negocjował pod kierunkiem marszałka Marka Woźniaka.

Pierwsza tura odbyła się 23 września i dotyczyła wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Rozmowy trwały cały dzień i udało się na nich omówić większość spornych kwestii. Wielkopolscy negocjatorzy przyjechali dobrze przygotowani. Wszystkie argumenty podparte były szczegółowymi obliczeniami i analizami. Dużo czasu zajęła rozmowa na temat podziału pieniędzy w ramach I Osi Priorytetowej WRPO 2014+ Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. To największa pod względem budżetu oś, na którą zarezerwowano prawie 470 mln euro, z czego większość przeznaczymy na rozwój innowacji w firmach, w tym we współpracy z sektorem B+R, a resztę funduszy na projekty realizowane przez instytucje publiczne, np. uczelnie. KE proponowała, żeby aż 90% środków przeznaczonych na B+R poszło na projekty w przedsiębiorstwach, a strona Wielkopolska optowała za większym budżetem na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki naukowe.

Komisja Europejska wysoko oceniła WRPO 2014+ i przygotowanie wielkopolskiej delegacji. Dzięki temu nasz program może być wynegocjowany jako jeden z pierwszych w kraju

Druga runda, 23 października, poświęcona była tej części WRPO 2014+, która będzie finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W tym samym dniu omówiono też nierozwiązane podczas pierwszego spotkania kwestie dotyczące EFRR. W tej części strony powróciły do problemu finansowania innowacyjnych projektów. Komisja odstąpiła od sztywnego podziału alokacji pomiędzy firmy i naukę. Wsparcie dla publicznej infrastruktury B+R uzależniła od oceny biznesplanów obejmujące przyszłe wykorzystanie inwestycji dla i na rzecz przedsiębiorstw. Efekty tych projektów będą ściśle monitorowane.

Finał rokowań odbył się w Brukseli od 3 do 6 listopada (EFRR) i 10 listopada (EFS). Większość czasu zajęło uzgadnianie kwestii dotyczących m.in. ochrony zdrowia, edukacji, transportu, ochrony środowiska, kultury i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Na spotkaniach z przedstawicielami KE odpowiedzialnymi za poszczególne tematy punkt po punkcie omawiano zapisy WRPO 2014+. – Komisja najczęściej domagała się większego uszczegółowienia celów – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. – W kilku przypadkach nie mogliśmy na to przystać, gdyż utrudniałoby to realizację bardziej złożonych projektów. Ostatni dzień poświęcony był na omawianiu wskaźników, na podstawie których oceniania będzie realizacja poszczególnych przedsięwzięć, a w rezultacie całego programu.

Dobrą wiadomość na temat budowy szpitala dziecięcego w Poznaniu przekazał marszałek Marek Woźniak już pierwszego dnia negocjacji. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń w sprawie dofinansowania tej inwestycji z funduszy europejskich pod warunkiem, że projekt zostanie wpisany na mapę inwestycji, którą przygotuje komitet sterujący przy ministrze zdrowia.

Dla Grzegorza Potrzebowskiego to kolejne rokowania programu regionalnego z Komisją Europejską. – Siedem lat temu, gdy negocjowaliśmy WRPO 2007-2013, więcej było czasu na pogłębioną dyskusję dotyczącą wyzwań stojącymi przed regionami. Ich uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich województw. Teraz gros czasu zajęły spotkania bilateralne poświęcone dokładnej analizie zapisów programu i uzgadnianiu szczegółowych kwestii technicznych – komentuje dyrektor Potrzebowski.

Komisja Europejska wysoko oceniła WRPO 2014+ i przygotowanie wielkopolskiej delegacji. Dzięki temu nasz program może być wynegocjowany jako jeden z pierwszych w kraju.

Andrzej Szoszkiewicz