Innowacyjna gospodarka regionu

Unijne wsparcie ukierunkowano na projekty poszerzające działalność badawczo-rozwojową (B+R). Szczególne preferencje otrzymają przedsięwzięcia mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji Podkarpacia.

Kołem zamachowym rozwoju województwa podkarpackiego w nadchodzących latach jest silna gospodarka oparta na współpracy przedsiębiorstw z sektorem badawczo-rozwojowym. Pieniądze na finansowanie takich przedsięwzięć są w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Aż 374 mln euro do 2020 r. w ramach pierwszej osi priorytetowej Programu przeznaczono na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Działania ukierunkowane są na realizację dwóch celów tematycznych:

 • wzmocnienia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 • wzmocnienia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Współpraca i B+R

Wyzwaniem jest rozwój gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach powstałych w wyniku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Stąd ukierunkowanie unijnego wsparcia na działania poszerzające działalność B+R, w szczególności prowadzoną przy współpracy z sektorem nauki. Więcej wdrożeń opartych na wynikach prac B+R powinno doprowadzić do wzrostu innowacyjności regionalnej gospodarki, wyższej wartości dodanej oferowanych produktów i usług oraz zdobywania zagranicznych rynków. W zakresie działalności B+R wsparcie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia z obszaru inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej strategii innowacji na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Również firmy podnoszące w tych obszarach swą konkurencyjność będą preferencyjnie traktowane w procesie przyznawania wsparcia.

 

Obszary inteligentnych specjalizacji Podkarpacia: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informacja i telekomunikacja (specjalizacja wspomagająca)

Źródło: Regionalna strategia innowacji na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji. Więcej o inteligentnych specjalizacjach w artykule „Skrzydła regionu”, biuletyn „Zobacz zmiany” 2015/1.

Władze regionu kładą nacisk na profesjonalizację usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), bo w ten sposób firmy można zachęcić do inwestycji w nowe rozwiązania. Pieniądze z Programu są także przeznaczone na tworzenie stref aktywności gospodarczej, sieciowanie podkarpackich firm oraz IOB, inwestycje w MŚP niezbędne do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub usług oraz na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie udzielane firmom w ramach czterech działań, w których przewidziano różne typy projektów.

zobacz wiecejzobacz więcej: działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych

Wśród beneficjentów tego działania są jednostki naukowe i konsorcja, których liderem są jednostki naukowe. Dofinansowanie można pozyskać na inwestycje polegające na tworzeniu i rozwijaniu infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. Do wsparcia kwalifikują się projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R oraz polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych. Z funduszy UE przeznaczono na to działanie 20 mln euro.

zobacz więcejzobacz więcej: działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

W tym działaniu przewidziano 4 typy projektów:

 • Typ 1 „Bony na innowacje” są to projekty skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność od co najmniej 12 miesięcy. Wsparcie można przeznaczyć na zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych związanych z przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania albo opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.
 • Typ 2 „Prace B+R” obejmuje realizowane przez przedsiębiorstwa (bez względu na wielkość) projekty badawczo-rozwojowe. Mogą one dotyczyć badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, łącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
 • Typ 3 „Infrastruktura B+R” dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz sieci lub grupy przedsiębiorstw. Wsparcie jest przeznaczone na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach. Powinno się to przyczynić do powstawania i umocnienia w sektorze prywatnym działów B+R, które będą pracować na rzecz zainteresowanych firm i świadczyć usługi na zamówienie.
 • Typ 4 „Potencjał RIS” jest projektem własnym realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dotyczącym procesu przedsiębiorczego odkrywania regionalnych inteligentnych specjalizacji. Przedsięwzięcie to stanowi instrument wsparcia dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, który odpowiada za implementację Regionalnej strategii innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji.

Z funduszy UE na działanie 1.2 przeznaczono 85 mln euro.

zobacz więcejzobacz więcej: działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości

Również w tym działaniu są 4 typy projektów:

 • Typ 1 „Strefy aktywności gospodarczej” skierowano do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń. Wsparcie jest przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im funkcji gospodarczych, sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów. Dofinansowaniu podlegają m.in. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.
 • Typ 2 „Inkubatory przedsiębiorczości” zaadresowano do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, instytucji otoczenia biznesu oraz szkół wyższych. Wsparcie jest przeznaczone na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości (również akademickich).
 • Typ 3 „Profesjonalizacja usług IOB” jest projektem własnym samorządu województwa podkarpackiego. Wsparcie zostanie przeznaczone na wzmocnienie podkarpackich instytucji otoczenia biznesu (IOB) poprzez ich profesjonalizację oraz stworzenie centrum usług okołobiznesowych dla MŚP w postaci elektronicznej platformy. W ramach tej platformy MŚP z województwa podkarpackiego będą mogły otrzymać wsparcie w postaci dotacji na zakup usług prorozwojowych.
 • Typ 4 „Promocja gospodarcza” jest projektem własnym samorządu województwa podkarpackiego, który zakłada kompleksowe i skoordynowane działania wzmacniające rangę regionalnej gospodarki obejmujące m.in. promocję gospodarczą regionu i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Planuje się promocję poprzez udział w targach, misjach gospodarczych, konferencjach, sympozjach, forach (w tym ich organizację).

Z funduszy UE na działanie 1.3 przeznaczono ponad 59,2 mln euro.

zobacz więcejzobacz więcej: działanie 1.4. Wsparcie MŚP

Ten instrument dzieli się na dwa poddziałania:

1.4.1 Dotacje bezpośrednie skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie udzielane jest na dwa typy projektów:

 • Typ 1 „Rozwój MŚP” obejmuje inwestycje (m.in. w nowoczesne urządzenia i sprzęt produkcyjny) niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług. O wsparcie mogą się ubiegać MŚP prowadzące działalność od ponad roku. Preferowane są projekty firm wdrażających rozwiązania będące wynikiem własnych prac B+R.
 • Typ 2 „TIK” (technologie informacyjne i komunikacyjne), w którym wsparcie jest skierowane do nowo powstałych mikro- i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. Inwestycje objęte projektem powinny umożliwiać oferowanie na rynku usług drogą elektroniczną.

Na to poddziałanie z EFRR przeznaczono ponad 165,4 mln euro.

1.4.2 Instrumenty finansowe – bezpośrednio będą z niego korzystać podmioty zarządzające instrumentami finansowymi, które mają ułatwiać firmom dostęp do finansowania zwrotnego (np. tanie pożyczki, gwarancje kredytowe, obejmowanie udziałów). Z instrumentów finansowych będą korzystać MŚP, zwłaszcza przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju (start-upy), ze szczególnym uwzględnieniem firm innowacyjnych.

Na poddziałanie 1.4.2 z EFRR przeznaczono ponad 44,7 mln euro.