Naczynia połączone

Nadeszły być może najlepsze czasy dla przedsiębiorców, którzy chcą spróbować swoich sił na polu innowacji i marzą o podbiciu nowymi produktami lub rozwiązaniami europejskiego czy globalnego rynku.

Mają ku temu sprzyjający czas przede wszystkim ze względu na większą niż wcześniej możliwość pozyskania wsparcia z funduszy europejskich zarówno na rozwój innowacji, jak i wejścia na zagraniczne rynki. Polskie regiony, w tym Podkarpacie, zdążyły też rozwinąć sieć instytucji otoczenia biznesu, które wyspecjalizowały się w stymulowaniu kontaktów między biznesem i nauką, transferze technologii i ochronie patentowej. I wreszcie kwestia coraz większej świadomości, że to właśnie innowacje mogą stać się dla polskiej gospodarki jednym z jej kół napędowych. Ta świadomość znalazła wyraźne odzwierciedlenie w zamierzeniach gospodarczych rządu, głównie w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (tzw. plan Morawieckiego), w którym rozwój innowacyjnych firm i ekspansja zagraniczna określone zostały jako dwa z pięciu filarów rozwoju gospodarczego Polski. Województwo podkarpackie, jako jeden z najbardziej innowacyjnych polskich regionów, zajmuje szczególną pozycję w tym planie. To duża szansa na pozytywny impuls do działań w najbliższych latach.

Przedsiębiorca języczkiem u wagi

W obecnej perspektywie finansowej 2014-20 nadal najważniejszym finansowym stymulatorem rozwoju są fundusze europejskie. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego aż 374 mln euro zarezerwowano na wsparcie projektów ściśle powiązanych z innowacjami i wzmocnieniem konkurencyjności MŚP. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z nowego instrumentu „Bony na innowacje”. – Zależy nam na przygotowaniu firm do realizacji dojrzałych projektów badawczo-rozwojowych, a bon pozwala na zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych” – wyjaśniał w poprzednim wydaniu „Zobacz zmiany” obecny wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

„Bony na innowacje” to tylko jeden z przykładów nowego podejścia, w którym to przedsiębiorca staje się kluczowym aktorem działalności innowacyjnej. Od jego decyzji zależy, z którą instytucją badawczo-rozwojową nawiąże współpracę przy realizacji projektu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że taka współpraca sprawia przedsiębiorcom trudność. Ważną rolę do odegrania mają w tym zakresie właśnie instytucje otoczenia biznesu (IOB), zwłaszcza te działające przy uczelniach. Dlatego też w tej perspektywie finansowej położono duży nacisk na profesjonalizację prowadzonych przez nie usług i dostosowanie ich do nowych wyzwań.

Do usług, czyli instytucje otoczenia biznesu

Jeżeli przedsiębiorca dotychczas nie współpracował ze sferą B+R, a poszukuje innowacyjnych rozwiązań, chce udoskonalić procesy produkcyjne w swojej firmie, szuka pomysłów na rozwój biznesu lub chce rozpocząć badania, powinien zgłosić się do wybranego punktu kontaktowego Centrum Transferu Innowacji czy Transferu Technologii (poniżej przedstawiamy ich dane teleadresowe).

Do głównych zadań tych instytucji należą: pośrednictwo w transferze technologii i doradztwo patentowe. Na tym pierwszym polu świadczą m.in. usługi w zakresie:

 • badania potrzeb przedsiębiorstwa z zakresu wdrażania innowacji
 • sprzedaży i pomocy we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych przez naukowców z danej uczelni
 • audytu technologicznego i pośrednictwa w zakresie transferu technologii, w tym organizacja spotkań brokerskich, znajdowanie zagranicznego partnera
 • opracowania studiów przedinwestycyjnych dotyczących wdrażania nowych rozwiązań.

Jeśli chodzi o doradztwo patentowe, to instytucje te pomogą w:

 • ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 • realizacji krajowych i zagranicznych procedur patentowania
 • badaniu zdolności rejestrowej, patentowej i ochronnej oraz czystości patentowej rozwiązań i wyrobów wprowadzanych do obrotu.

Nowym wyzwaniem dla instytucji zaangażowanych w stymulowanie współpracy przedsiębiorców z badaczami jest większa otwartość i szybkość działania. Po czym poznać taką jednostkę? Jeżeli na stronie uczelni bez trudu znajdziemy link do Centrum Transferu Technologii, jest to dla nas pierwszy sygnał, że jest to w jej strukturze ważna jednostka, a jej pracownicy potrafią zadbać o odpowiednią promocję. Kiedy już wejdziemy na odpowiednią podstronę lub osobną stronę Centrum, to po dziale aktualności najszybciej się zorientujemy, czy jest to instytucja aktywna (organizuje szkolenia, spotkania, pośredniczy w przekazywaniu nowości z innych części Polski i zagranicy). Warto też zwrócić uwagę na dane teleadresowe. Jeżeli są tam bezpośrednie (i aktualne!) numery telefonów do pracowników, nawiązanie kontaktu będzie dużo prostsze.

Część przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, zainteresowana jest udziałem w konsorcjach, które mają zdolność do realizacji dużych i ambitnych projektów. Na tym polu aktywne instytucje otoczenia biznesu mają dużą rolę do odegrania, np. przez stymulowanie partnerstw przedsiębiorstwo-uczelnia, przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo czy przedsiębiorstwo-uczelnia-samorząd.

Nie tylko RPO

Przedsiębiorcy chcący rozwijać innowacje i wchodzić na zagraniczne rynki mogą skorzystać z krajowych programów operacyjnych, takich jak Inteligentny Rozwój (POIR), Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) czy Polska Wschodnia (POPW). Pod tym kątem warto regularnie odwiedzać stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W zakładce „Dofinansowanie” znajdują się szczegółowe informacje na temat dostępnego wsparcia wraz z harmonogramem konkursów. Już w kwietniu zostanie ogłoszony konkurs w ramach POPW „Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej”, a w maju „Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym” w ramach POIR.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje też spotkania informacyjne dla firm, dotyczące poszczególnych programów i konkursów. Wcale nie trzeba jechać się do Warszawy, żeby wziąć w nich udział. Z wielu z nich prowadzone są bowiem transmisje online.

Andrzej Szoszkiewicz

zobacz więcejzobacz więcej: Słowniczek

Audyt technologiczny – usystematyzowany, niezależny i udokumentowany proces oceny przedsiębiorstwa (jego aktualnych działań oraz zamierzeń) w kontekście możliwości wzrostu jego konkurencyjności poprzez wdrażanie różnego rodzaju innowacji.

Centrum transferu technologii (CTT) – grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii, oraz wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT odbywa się na styku sfery nauki i ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy.

Innowacja – wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) bądź procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością na rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, ale mogą być opracowane przez inne firmy bądź jednostkę o innym charakterze, np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą itp.

Sektor B+R – ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi, podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. W skład sektora B+R w Polsce wchodzą:

 • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk obejmujące instytuty naukowe i samodzielne zakłady naukowe
 • jednostki badawczo-rozwojowe (JBR)
 • jednostki prywatne, których podstawowy rodzaj działalności zaklasyfikowany został do działu 73 według PKD „Nauka”
 • szkoły wyższe: publiczne i prywatne prowadzące działalność B+R – w zakresie tej działalności
 • jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia, fundacje itp.)
 • jednostki rozwojowe (m.in. szpitale prowadzące obok swojej podstawowej działalności prace badawczo-rozwojowe).

Transfer technologii – przekazanie informacji niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta występuje pod dwoma postaciami: natury technicznej (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur (m.in. prawnych, umowy o zachowaniu poufności, patenty, licencje).

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

zobacz więcejzobacz więcej: Instytucje pomocne w nawiązaniu pierwszego kontaktu z sektorem badawczym

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej

ul. Powstańców Warszawy 12, bud. V

35-329 Rzeszów

tel.: 17 743 21 16

e-mail: szalacha@prz.edu.pl

www.citt.prz.edu.pl

 

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

tel.: 17 851 87 19, 17 851 85 50

e-mail: uctt@ur.edu.pl

www.ctt.rzeszow.pl

 

Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 21; 17 866 11 21

e-mail: wczajka@wsiz.rzeszow.pl

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

tel.: 17 86 76 233, 17 86 76 234

e-mail: ctt@rarr.rzeszow.pl