Nowe możliwości dla podkarpackich firm

W nowej perspektywie postawiono przede wszystkim na wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionów. Dlatego do firm skierowano zdecydowaną większość funduszy 2014-2020. Tylko w Programie Polska Wschodnia (POPW) zostanie ogłoszonych w tym roku 9 konkursów dedykowanych przedsiębiorcom.

POPW w znacznie większym stopniu niż jego poprzednik (PO RPW) koncentruje się na bezpośrednim wsparciu firm. Działania zaplanowane w ramach I osi Przedsiębiorcza Polska Wschodnia z budżetem ponad 719 mln euro mają sprawić, że firmy z Polski Wschodniej staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne, co przełoży się na rozwój makroregionu i powstawanie nowych miejsc pracy.

Zaistnieć na zagranicznych rynkach

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W I etapie można starać się o dotację (do 50 tys. zł) na usługi doradcze. Specjaliści pomogą firmie przeanalizować jej możliwości eksportowe, wybrać rynki docelowe oraz opracować koncepcję wejścia na rynek zagraniczny. W 2016 r. zaplanowano dwa konkursy – pierwszy ogłoszono w marcu (nabór rozpocznie się kwietniu, a zakończy w maju), drugi odbędzie się we wrześniu (wnioski będzie można składać w październiku i listopadzie). Firmy, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą mieć co najmniej jeden produkt gotowy do sprzedaży. Innym wymogiem jest zawarcie warunkowej umowy na usługi doradcze związane z opracowaniem modelu biznesowego (będzie ona realizowana, jeśli firma otrzyma dotację). W II etapie można pozyskać maksymalnie 500 tys. zł na przygotowanie firmy do wdrożenia modelu biznesowego. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na zakup wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanie udziału w zagranicznych targach, wystawach czy misjach handlowych, jeśli wynika to z przyjętego modelu. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na grudzień tego roku.

Współpraca sprzyja innowacjom

O dotacje z poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP mogą się ubiegać przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, obejmujących swym zasięgiem co najmniej dwa województwa, w tym jedno z Polski Wschodniej). Za unijną dotację (nawet 7 mln zł) firmy mogą m.in. przeanalizować rynek i możliwości ulokowania na nim produktu, skorzystać ze specjalistycznego doradztwa, a także kupić maszyny i urządzenia. W tym roku przeprowadzone zostaną dwa nabory – „letni” (czerwiec-lipiec) i „zimowy” (listopad-grudzień). Budżet każdego z nich wynosi 60 mln zł.

Wzmacnianiu powiązań między przedsiębiorstwami sprzyjać ma poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. O dotację mogą starać się konsorcja składające się z minimum dziesięciu MŚP, które stworzą w Polsce Wschodniej innowacyjny produkt sieciowy, wykorzystując potencjał i walory makroregionu. Chodzi o połączenie rozproszonych atrakcji, miejsc, obiektów i usług w jedną gotową do sprzedaży ofertę – kompleksowy i nowatorski produkt. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na przełom kwietnia i maja.

Innowacje dzięki wzornictwu

Rozwój przedsiębiorstw poprzez efektywne wykorzystanie wzornictwa przemysłowego umożliwia działanie 1.4 Wzór na konkurencję. W I etapie firma może otrzymać dotację (maks. 100 tys. zł) na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie dalszych działań. Następnie wnioskuje o dofinansowanie (maks. 3 mln zł) na wdrożenie tego planu. Nabór do I etapu zaplanowano na wrzesień-październik br. Składając wniosek, firma musi mieć już wybranego wykonawcę audytu wzorniczego i dysponować zawartą z nim umową warunkową. Nabór do II etapu rozpocznie się w maju i potrwa do kwietnia 2017 r. Mogą w nim wziąć udział zarówno firmy z gotową strategią wzorniczą (opracowaną dzięki dotacji z POPW, uzyskanej w naborze w 2015 r.), jak i w tegorocznym konkursie.

Startupowa Polska Wschodnia

Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów to kompleksowy program przeznaczony dla młodych osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Uruchomione trzy platformy – Hub of Talents (liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny), Connect (animowana przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny) oraz Platforma TechnoparkBiznesHub (z Kieleckim Parkiem Technologicznym na czele i zaangażowanymi w jej realizację Rzeszowem i Stalową Wolą) – mają pomóc w rozwinięciu pomysłu na innowacyjny produkt oraz przy opracowaniu modelu biznesowego dla startupu, jaki musi powstać w Polsce Wschodniej (więcej informacji w artykule: „Fundusze na własną firmę”).

Adam Hamryszczak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju