Promujemy przedsiębiorczość

Kluczowym pojęciem określającym kierunek rozwoju współczesnej gospodarki jest innowacyjność. Dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 znaczna część środków została przeznaczona na wspieranie MŚP.

Poprawa transferu wiedzy między sektorem prywatnym i publicznym, jego trwałe powiązanie z nauką oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które wynikają z naszych regionalnych specjalizacji, to właśnie elementy, jakie chcemy wzmacniać przy udziale funduszy europejskich. Zachęcamy firmy do sięgania po dotacje przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów, usług lub technologii. Chcemy promować i wspierać małych i średnich przedsiębiorców, którzy – korzystając z nowoczesnych technologii – przyczyniają się do tworzenia w naszym województwie trwałych miejsc pracy. Służą temu m.in. środki, jakie w ramach I osi priorytetowej RPO WP przeznaczyliśmy na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. To niebagatelna kwota, bo aż 374 mln euro.

Przedsiębiorstwo, które posiada zaplecze badawczo-rozwojowe, może prowadzić badania nad tworzeniem nowych produktów, co zwiększa jego konkurencyjność na rynku. Wiele z takich firm, niezależnie od profilu, prowadzi usługi zarówno dla biznesu, jak i jednostek naukowych. Firma ML System, którą pokazujemy w cyklu „Dobre praktyki”, to właśnie przykład takiego podmiotu. Mam nadzieję, że jej doświadczenia będą stanowić zachętę dla innych przedsiębiorców w sięganiu po dotacje na projekty B+R. W III kwartale tego roku ogłoszony bowiem zostanie nabór w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia na projekty typu „Infrastruktura B+R”, na które przeznaczona jest kwota 117 mln zł. Na IV kwartał zaplanowane są z kolei konkursy na działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, projekty typu „Prace B+R” (kwota przeznaczona na to dofinansowanie wynosi 149 mln zł) oraz dla poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektów „Rozwój MŚP” (kwota: 85 mln zł).

Warto przy tym dodać, że na wszystkie zaplanowane na ten rok konkursy Zarząd Województwa Podkarpackiego planuje przeznaczyć kwotę przeszło 2,52 mld zł. Zależy nam na tym, by nasi przyszli beneficjenci mądrze wykorzystali te środki. Potrzebne są zatem nie tylko ciekawe pomysły, ale i wiedza, w jaki sposób osiągnąć zamierzony cel. Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą korzystać z Rejestru Usług Rozwojowych (RUR), uruchomionego w ubiegłym roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To internetowa baza ofert usług szkoleniowych i doradczych, która ma sprzyjać podnoszeniu kompetencji.

Naszymi działaniami również chcemy wspierać wszystkich zainteresowanych korzystaniem z unijnych dotacji w budowaniu potencjału gospodarczego i społecznego województwa podkarpackiego. Zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach, warsztatach czy spotkaniach informacyjnych. Źródłem wiedzy jest również e-magazyn „Zobacz zmiany”, który w tym roku będzie ukazywał się cyklicznie wspólnie z wydaniem w wersji papierowej. W kolejnych czterech numerach postaramy się wyjaśniać kwestie związane z ogłaszanymi naborami. W stałych rubrykach „Vademecum B+R” i „Promocja” znajdą Państwo praktyczne informacje, które przybliżają ważne zagadnienia, jakimi są współpraca pomiędzy strefą biznesu i nauki oraz działania marketingowe prowadzone przez beneficjenta.

Zapraszam do lektury!

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego