Unia wspiera MŚP

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99% wszystkich działających firm w krajach Unii Europejskiej, zapewniając miejsca pracy 2/3 ogółu zatrudnionych i wytwarzając niemal połowę całkowitej wartości dodanej. W dużym stopniu wpływają więc na wzrost gospodarczy, ograniczanie stopy bezrobocia, a nierzadko są źródłem innowacyjności i wdrażania nowoczesnych technologii. Nadal jednak najpoważniejszą barierą ich rozwoju są trudności związane ze zdobywaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Aktualności

Bez luki finansowej

Dostęp do dotacji jest ograniczony, a instrumenty finansowe mają charakter odnawialny i można z nich korzystać w sposób ciągły. Pozwala to zmniejszyć lukę w finansowaniu inwestycji tych podmiotów, które nie mogą liczyć na kredyt komercyjny ani na uzyskanie dotacji – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w UMWP w Rzeszowie.

Fundusze dla ambitnych

Z 20 mld euro przeznaczonych do 2020 r. na rozwój przedsiębiorczości najwięcej do dyspozycji mają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w programach regionalnych, ale też w krajowych – Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Źródło odnawialne

Instrumenty zwrotne – takie jak preferencyjne pożyczki i poręczenia – wypełniają lukę finansową. Chętnie korzystają z nich firmy, które chcą się rozwijać, ale mają trudności z pozyskaniem dotacji czy kredytu bankowego. Podkarpackie właśnie wzmacnia system wsparcia zwrotnego.

Pod wspólnym szyldem

Trzynaście gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) granice oddzielają tylko na mapie. W codziennym życiu znikają. Interesy gmin się zazębiają, a Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są idealnym narzędziem do realizacji działań na szeroką skalę.

Zmiany na rynku pracy

Sytuacja na podkarpackim rynku pracy nadal jest trudna. W styczniu stopa bezrobocia w regionie wyniosła 11,9%, podczas gdy w kraju spadła do 8,6%. Wsparciem dla osób bezrobotnych może być udział w projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy oraz 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020.

COSME dla firm

Do 2020 r. Unia Europejska przeznaczyła 2,3 mld euro na wsparcie małych i średnich firm poprzez program COSME w formie pożyczek i gwarancji. To interesująca opcja dla przedsiębiorców szukających finansowania rozwoju innowacji i ekspansji na zagraniczne rynki.

Pomoc publiczna i de minimis


W nowym cyklu „Ekspert podpowiada” będą publikowane materiały ze szkoleń organizowanych dla potencjalnych beneficjentów RPO WP 2014-2020. W tym artykule przybliżamy zagadnienia związane z rodzajami pomocy występującymi w projektach realizowanych w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości.

Internet miejscem dla każdego


Coraz więcej spraw, zarówno tych urzędowych, jak i związanych z zakupem towarów, usług czy pozyskiwaniem informacji, załatwiamy przez internet. Wirtualny świat – podobnie jak ten rzeczywisty – nie powinien stawiać barier osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne. Dlatego przy przyznawaniu dofinansowania ze środków unijnych coraz większe znaczenie odgrywa kryterium cyfrowej dostępności.

Quiz


Co wiesz na temat Funduszy Europejskich? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które znajdziesz w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”.