Dotacje na rozwój

Biznesman trzymający złote monety

Dotychczas przeprowadzono cztery konkursy w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Każdy z nich cieszył się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy nadal preferują ten rodzaj wsparcia, ponieważ inwestycje realizowane dzięki projektom są dla nich mniej ryzykowne.  

– Rekordowy okazał się już pierwszy nabór, który ogłosiliśmy na przełomie 2015/2016 r. Wpłynęło wówczas aż 1335 wniosków na łączną sumę dofinansowania ok. 3 mld zł przy kwocie przeznaczonej na konkurs w wysokości „tylko” 200 mln zł. W związku z tak dużym zainteresowaniem zdecydowaliśmy się zwiększyć budżet o ponad 186 mln zł. Niemal podwojona kwota wystarczyła na dofinansowanie jedynie 116 projektów – mówi Agnieszka Czuchra, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w UMWP.

W pierwszym konkursie maksymalny poziom dofinansowania ustalono na poziomie 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 60% – dla średnich. Wartość projektu nie mogła być mniejsza niż 100 tys. zł, a maksymalna nie mogła przekraczać 4 mln zł. Przy czym dla projektów, w których przewidywane było wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu czy usługi, będących wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, minimalna wartość wynosiła 100 tys. zł, a maksymalna aż 10 mln zł.

Atrakcyjne finansowanie 

Skąd takie duże zainteresowanie dotacjami ze strony biznesu? – Przyczyn jest kilka, lecz istotną rolę odgrywa wysoki poziom dofinansowania projektów, który zapewniliśmy w ramach naszego RPO. Dotacja, za którą można pokryć ok. 70% kosztów kwalifikowanych, jest z pewnością bardzo atrakcyjna. W wielu regionach jest dużo niższa i nie przekracza 50% – tłumaczy Agnieszka Czuchra.

W drugim konkursie, który trwał od 30 stycznia do 21 lutego 2017 r., dofinansowaniem objęto 197 wniosków. Wsparcie przyznano projektom mającym na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy usług. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wniosków złożonych w ramach tego konkursu wynosiła 85 mln zł.

W czerwcu 2017 r. ogłoszony został kolejny nabór w ramach poddziałania 1.4.1, tym razem na projekty związane z technologiami informatyczno-komunikacyjnymi (TIK). Maksymalny poziom dofinansowania wyniósł aż 80% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie przeznaczono na projekty o wartości od 50 tys. do 500 tys. zł wydatków kwalifikowanych. Budżet konkursu sięgał 50 mln zł. Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło prawie 170 projektów, a 146 zostało wybranych do dofinansowania. Konkurs był przeznaczony dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które prowadziły działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące w momencie składania wniosku.

Najnowszy konkurs ogłoszono 25 września 2018 r. Nabór trwał do 28 lutego tego roku. Wsparcie przeznaczono na projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług. Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro- i małego przedsiębiorstwa wynosił 70% wydatków kwalifikowanych, a dla średniego – 50%. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty o wartości wydatków kwalifikowanych od 500 tys. zł do 4 mln zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 72 mln zł. W ramach ostatniego naboru złożono 163 projekty na kwotę dofinansowania 263 162 339,21 zł przy alokacji na konkurs w wysokości 72 mln zł. Złożone wnioski o dofinansowanie są obecnie przedmiotem oceny Komisji Oceny Projektów. 

Agnieszka Czuchra, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w UMWPAgnieszka Czuchra, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w UMWP: W 2019 r. planowane jest ogłoszenie jeszcze dwóch naborów dla przedsiębiorców, a mianowicie w marcu na realizację prac B+R, w którym kwota przeznaczona na konkurs to 60 mln zł, oraz we wrześniu w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie z kwotą 100 mln zł. Teraz został ogłoszony konkurs w ramach działania 1.3 Sieciowanie MŚP skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z innymi inwestorami, których celem jest budowanie marki firm lub oferty wokół wspólnych produktów bądź usług. Nabór trwa do końca sierpnia br., a kwota przeznaczona na konkurs to 15 mln zł. Do końca czerwca o dofinansowanie mogą się również ubiegać firmy, które pragną stworzyć lub rozwinąć zaplecze badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorcy realizujący inwestycje na terenie województwa podkarpackiego mogą także skorzystać z innych form wsparcia, m.in. pożyczek, poręczeń czy gwarancji, udzielanych przez takie instytucje, jak agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze, stowarzyszenia rozwoju lub Podkarpacki Fundusz Rozwoju.

 

Cel: rozwój Podkarpacia 

– Poprzez odpowiednie zapisy w dokumentach konkursowych chcieliśmy zapewnić, by dofinansowanie trafiało do firm, które są tutaj realnie obecne i wiążą swoją przyszłość z Podkarpaciem. Oczekujemy od wnioskodawców, by wykazali bezpośredni pozytywny wpływ projektu na rozwój gospodarczy i społeczny naszego województwa – wyjaśnia dyrektor Czuchra.

W regulaminie ostatniego konkursu zapisano, że pomoc może być udzielana firmom, które mają siedzibę, oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego. Musi być to potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Mogły brać w nim udział firmy prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie Podkarpacia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Ponadto infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu musi być zlokalizowana w naszym regionie. Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie powinien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

– Wspierając miejscowe firmy, wspieramy rozwój Podkarpacia. Dotacje dobrze wykorzystane przez przedsiębiorców przekładają się na lepsze produkty i usługi, a także nowe miejsca pracy w regionie – podkreśla Agnieszka Czuchra.

Andrzej Szoszkiewicz