Plan szkoleń dla beneficjentów

symbole czasu: terminarz, kalendarz, zegar

Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WP zapraszamy do zapoznania się z cyklem szkoleń zaplanowanych do końca czerwca br. Udział w nich jest bezpłatny, a zapisy odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania publikowane będą szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe. W kwietniu zaplanowano m.in.: „Aspekty finansowo-księgowe w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, w tym prawidłowe sporządzenie wniosków o płatność EFRR”, „Szkolenie dla wnioskodawców osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R”. W maju – „Realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie zgodności projektu EFRR ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, „Przeprowadzenie postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego dofinansowanego ze środków UE – warsztaty. Analiza najczęstszych nieprawidłowości” oraz „Klastry energii”. Z kolei w czerwcu – „Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków EFS”. Wszystkie materiały szkoleniowe udostępnione są w zakładce: Pobierz poradniki i publikacjePrezentacje.