Czysta energia

Unia Europejska przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu gospodarczego priorytetowo traktuje ochronę środowiska. W opracowanej w 2010 r. strategii „Europa 2020” wyraźnie wskazano cel, jaki kraje członkowskie powinny osiągnąć – do 2020 r. co najmniej 20% produkowanej energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł (dla Polski wyznaczono ten cel na poziomie 15%). Kierunek, w jakim powinien podążać sektor energetyczny w naszym kraju, czyli zmniejszenie zużycia konwencjonalnych paliw (węgiel, ropa naftowa i gaz) i stopniowe zastępowanie ich odnawialnymi źródłami energii (OZE), możemy osiągnąć m.in. poprzez instalację paneli słonecznych, termomodernizację obiektów, budowę farm wiatrowych, uruchamianie biogazowni, wprowadzanie inteligentnych systemów zarządzania energią.

Zarząd Województwa Podkarpackiego również podejmuje działania wspierające OZE. W dokumencie „Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020” wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii uznano za jeden z podstawowych warunków bezpieczeństwa energetycznego regionu, a tym samym jego gospodarczego i społecznego rozkwitu. Jego uszczegółowieniem jest „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”, w którym z kolei wskazano obszary o korzystnych warunkach dla poszczególnych typów inwestycji, oraz podano, jakie ograniczenia są związane z danymi lokalizacjami. I tak np. najlepsze warunki do stawiania farm wiatrowych są w części powiatu jarosławskiego, energetyka słoneczna powinna być rozwijana w powiatach rzeszowskim i mieleckim, a energetyka wodna w powiecie strzyżowskim. Program może więc ułatwić inwestorom realizację działań z zakresu energetyki odnawialnej.

Wsparcie działań na rzecz rozwoju „czystej energii” to także istotny element RPO WP na lata 2014-2020. Na realizację tego typu inwestycji podkarpacki samorząd przeznaczył ponad 253 mln euro w ramach III osi priorytetowej. Finansowane będą przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy. Dofinansowanie można będzie uzyskać na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, w efekcie której ograniczone zostanie zużycie energii o co najmniej 25%. Z tych środków będzie też można przeprowadzić prace budowlane instalacji związanej z wytwarzaniem energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji lub modernizować istniejące sieci ciepłownicze i cieplne oraz publiczne systemy oświetlenia.

Racjonalne i efektywne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom Podkarpacia – zmniejszy się poziom emisji zanieczyszczeń, a tym samym poprawi się jakość powietrza, lepsza gospodarka odpadami przyczyni się z kolei do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia jest również czynnik finansowy – w dłuższej perspektywie korzystanie z OZE po prostu nam się opłaca.

Zapraszam do lektury!

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego