Inwestycje dla lepszej integracji

Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną należą do najważniejszych zadań w regionie. W poprzednim okresie programowania za priorytet uznano ulepszenie istniejącej sieci dróg w naszym województwie. W ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna RPO WP 2007-2013 zrealizowano 237 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,4 mld zł. Wybudowane i zmodernizowane wówczas ciągi dróg wojewódzkich pozwoliły na sprawniejsze i bardziej bezpieczne połączenia regionu z międzynarodowym i krajowym systemem transportowym. Budowa obwodnic oraz modernizacja wybranych odcinków wyeliminowała liczne „wąskie gardła”, wyprowadziła ruch z centrów wielu miast oraz poprawiła bezpieczeństwo ruchu. W sumie w ramach pozyskanego dofinansowania z regionalnego programu wybudowanych lub przebudowanych zostało ponad 1115 km dróg wojewódzkich i lokalnych. 

Obecna perspektywa 2014-2020 również daje nam ogromne możliwości inwestowania w infrastrukturę komunikacyjną. Z RPO WP 2014-2020 przeznaczono ponad 800 mln zł na 28 inwestycji – powstaną nowe obwodnice, połączenia ułatwiające dojazd do autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i innych dróg krajowych, a także nowe przeprawy, m.in. most na Wisłoce w Mielcu. Środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 umożliwiają z kolei realizację dużych inwestycji drogowych, których celem jest poprawa dostępności makroregionu. Drogi budowane są również dzięki wsparciu z dwóch programów współpracy transgranicznej: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

Planowane inwestycje nie ograniczają się oczywiście tylko do dróg wojewódzkich. Wspierane są również działania nakierowane na wzrost atrakcyjności transportu miejskiego. Dofinansowanie kierowane jest na zakup ekologicznych autobusów, jak i na budowę zatok i pętli autobusowych, tworzenie przy węzłach przesiadkowych miejsc parkingowych w systemie „parkuj i jedź” oraz „bierz rower i jedź”, przebudowę centrów przesiadkowych czy tworzenie inteligentnych systemów transportu.

Duże znaczenie przywiązujemy również do wzmocnienia roli transportu kolejowego. Dla pasażerów istotny jest komfort podróży, czyli nowoczesny i wygodny tabor, wyremontowane dworce oraz stan techniczny całej infrastruktury. W obecnym regionalnym programie na tego typu projekty zaplanowano aż 1,5 mld zł. Samorządowi województwa udało się też pozyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Warto również wspomnieć o działaniach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego, w ramach którego realizowane są inwestycje ułatwiające podróżnym dotarcie autem czy rowerem do stacji i dalsze kontynuowanie podróży pociągiem. 

Większa integracja systemu transportu drogowego z europejską siecią TEN-T oraz siecią autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, dogodne połączenia komunikacyjne pozwalające korzystać z różnych rodzajów transportu, możliwość łatwego przesiadania się – to elementy ważne dla poprawy dostępności regionu. Jestem przekonany, że dzięki współdziałaniu wielu różnych podmiotów uda nam się temu sprostać.

Zapraszam do lektury. 

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego