Krosno dla biznesu

Strefa inwestycyjna w Krośnie

Dziś nie wystarczą same tereny inwestycyjne, żeby skutecznie przyciągnąć inwestorów. Nie mniej ważne są dobra dostępność komunikacyjna oraz dostosowany do potrzeb miejscowego biznesu profil kształcenia zawodowego, a także atrakcyjna oferta kulturalna, rekreacyjna i sportowa. W Krośnie tę synergię widać gołym okiem. 

Miranda Trojanowska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Krosna, prezentację unijnych projektów zaczyna właśnie od kultury, a konkretnie od Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Miasto otrzymało na tę inwestycję 18 mln zł z działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). – Projekt polegał na rozbudowie Krośnieńskiego Domu Kultury, który był zbyt stary i ciasny, by sprostać wyzwaniom stawianym współczesnym ponadregionalnym ośrodkom kultury. Obecnie Centrum Kultur Pogranicza dysponuje przestronnymi nowoczesnymi salami do pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą oraz profesjonalną salą widowiskową – mówi Miranda Trojanowska. Wszystkie pomieszczenia wyposażono w sprzęt najnowszej generacji, a sam budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Dostosowanie Centrum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprawiło, że mogą oni aktywniej uczestniczyć w kulturze.

Zrewitalizowany zespół staromiejski nocą
Zrewitalizowany zespół staromiejski

Kolejna placówka kulturalna w mieście również powstała dzięki Funduszom Europejskim. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości ok. 2,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na nową siedzibę Biura Wystaw Artystycznych (BWA). Biuro mieści się teraz w wyremontowanej i zmodernizowanej kamienicy przy ul. Portiusa 4 na starym mieście. Oprócz ekspozycji sztuki nowoczesnej prowadzone są tu zajęcia edukacyjne. Nowe BWA świetnie uzupełnia ofertę kulturalną i edukacyjną miasta. Na krośnieńskiej starówce działa również Centrum Dziedzictwa Szkła oddane do użytku w 2012 r. Obiekt powstał dzięki wsparciu otrzymanemu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Główną atrakcją Centrum są pokazy produkcji szkła i warsztaty szklanego rzemiosła. W zrewitalizowanych piwnicach, usytuowanych pod płytą rynku, można zobaczyć dzieła wybitnych artystów związanych z Krosnem.

racownia w Biurze Wystaw Artystycznych
Pracownia w Biurze Wystaw Artystycznych

Dumą miasta jest również nowoczesny stadion lekkoatletyczny, który powstał w miejscu starego obiektu. To w województwie jeden z niewielu obiektów, który posiada urządzenia niezbędne do przeprowadzenia wszystkich konkurencji lekkoatletycznych. Trybuna z widownią na 830 miejsc oraz oświetlenie sprawiają, że przygotowany jest nie tylko do treningów, lecz także do organizowania dużych imprez lekkoatletycznych. Całkowita wartość projektu „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Krośnie przy ulicy Bursaki 41” wyniosła ponad 3 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 2,4 mln zł z RPO WP 2007-2013.

Stadion lekkoatletyczny w Krośnie

Start-upy pod szczególną opieką 

Wśród inwestorów dużą popularnością cieszy się strefa aktywności społeczno-gospodarczej, która powstała w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z RPO WP 2007-2013 w kwocie 9,5 mln zł. Kompleksowo uzbrojono 12,6 ha terenów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Powstały m.in. nowe drogi dojazdowe, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, przyłącza teletechniczne oraz miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych. Sześciu inwestorów nabyło już tereny o łącznej powierzchni około 7 ha. Realizacja projektu „Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska” zakończyła się w 2015 r. Wcześniej miasto zrealizowało projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zadbało też o poprawę powiązań komunikacyjnych ze strefą. Dzięki modernizacji dróg polepszył się dojazd i wzrósł poziom bezpieczeństwa ruchu. Wartość dofinansowania uzyskanego w ramach RPO WP 2007-2013 – na projekt „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników” – wyniosła 3,6 mln zł.

– Staramy się zapewnić przedsiębiorcom jak najlepsze warunki do robienia u nas biznesu. Przede wszystkim zależy nam na nowo powstających firmach, które tu zostaną i dalej się będą rozwijać. Dlatego naszym flagowym projektem jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, na który miasto pozyskało ponad 24 mln zł dotacji w ramach RPO WP 2014-2020 – mówi Miranda Trojanowska. Projekt jest obecnie na etapie wyboru wykonawcy robót. Inkubator zostanie nastawiony w szczególności na innowacyjne przedsięwzięcia z branż związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami: lotnictwem, informatyką, motoryzacją i jakością życia. Szacuje się, że z oferty inkubatora będzie stale korzystać ok. 11 firm znajdujących się na początkowym etapie działalności. Na preferencyjnych warunkach skorzystają one z doradztwa oraz powierzchni produkcyjnych, magazynowych, usługowych i biurowych. W ramach inwestycji powstanie budynek biurowo-produkcyjny, który będzie się składał z parterowej hali produkcyjnej i trzykondygnacyjnego skrzydła administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m².

Edukacja precyzyjnie ukierunkowana 

– Równolegle do starań o dofinansowanie na projekty inwestycyjne poszukujemy pieniędzy na miękkie projekty edukacyjne, które umożliwiają tworzenie autorskich programów edukacyjnych, a także organizację praktyk i staży zawodowych. Wiele takich możliwości oferuje Regionalny Program Operacyjny – dodaje Miranda Trojanowska.

I tak w ramach RPO WP 2007-2013 miasto otrzymało ponad 3,8 mln zł dofinansowania na realizację projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Głównym jego celem była modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w województwie podkarpackim. Dzięki temu szkoły uzyskały szansę na dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, a także wzmocnienie współpracy z pracodawcami poprzez organizację staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. W ramach tego projektu zrealizowano 1013 staży i praktyk u 103 pracodawców. W szkołach zawodowych prowadzone były specjalistyczne kursy i zajęcia dodatkowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Oryginalnym projektem realizowanym na Podkarpaciu była budowa Regionalnych Centrów Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. W całym województwie utworzono ich 12, a jedno z nich właśnie w Krośnie. Krośnieńskie Centrum powstało w połowie 2015 r. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości 16,8 mln zł z działania 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP 2007-2013. Urządzono w nim specjalistyczne laboratoria, m.in. materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych, obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych czy budowy i eksploatacji statków powietrznych. Z nowoczesnej bazy edukacyjnej korzystają zarówno uczniowie, jak i pracownicy regionalnych przedsiębiorstw. Wyposażenie pracowni dostosowano bowiem do wymogów programów kształcenia uczniów w szkołach zawodowych oraz wymagań doskonalenia zawodowego osób dorosłych. Absolwent lub osoba dorosła kształcona w Centrum uzyskuje wysokie kwalifikacje, dzięki czemu staje się fachowcem poszukiwanym na lokalnym rynku pracy.

Ułatwiony powrót do pracy 

Brak rąk do pracy staje się coraz częstszą bolączką przedsiębiorców. Od dawna wiadomo, że pracowników byłoby więcej, gdyby rodzice mieli możliwość posyłania dzieci do żłobków i przedszkoli. Przeszkodą jest zbyt mała liczba takich placówek, stąd pomysł na konkretne działania umożliwiające rozwiązanie tego problemu. Od 1 czerwca 2018 r. Krosno w ramach RPO WP 2014-2020 realizuje projekt „Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w mieście Krośnie”.

Żłobek miejski w Krośnie
Żłobek miejski w Krośnie

Celem jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej osobom przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych lub bezrobotnym, mającym utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono adaptację sali w budynku przy ul. Mirandoli Pika 3, w której powstał oddział Żłobka Miejskiego. Wartość tego projektu to ponad 643 tys. zł, z czego dofinansowanie to prawie 550 tys. zł.

Szybki internet dla firm i mieszkańców 

W 2008 r. Krosno wspólnie z Powiatem Krośnieńskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową zrealizowało projekt „Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim”. Umożliwił on przygotowanie instytucji publicznych do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla interesantów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w ramach ZPORR w wysokości 2,1 mln zł. – Bez szybkiego internetu i możliwości załatwiania spraw online trudno dziś wyobrazić sobie prowadzenie biznesu. Dlatego zadbaliśmy również o te zagadnienia – podkreśla pani naczelnik.

W kolejnym projekcie realizowanym na terenie gmin Krosno i Chorkówka powstało ponad 34 km sieci internetu szerokopasmowego oraz 12 węzłów dostępowych. Co ważne, siecią objęte zostały również obszary inwestycyjne obu gmin. Na tę inwestycję środki pochodziły z RPO WP 2007-2013. Na koniec 2018 r. z sieci korzystało 309 firm oraz 2931 gospodarstw domowych.

– Bilans 15 lat w Unii Europejskiej jest bez wątpienia korzystny. Zrealizowaliśmy lub realizujemy ponad 40 projektów, na które uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 w wysokości 183 mln zł – podsumowuje Miranda Trojanowska.

Andrzej Szoszkiewicz