Trwałość projektu

dłoń z kluczem i tytułem ekspert podpowiada

Otrzymałeś płatność końcową po realizacji projektu. Udało Ci się zrobić wszystko zgodnie z planem i doprowadzić przedsięwzięcie do szczęśliwego rozliczenia. Ale to jeszcze nie koniec – pamiętaj o celu projektu i zobowiązaniach zawartych w umowie o dofinansowanie.

Otrzymanie płatności końcowej nie zwalnia z myślenia o projekcie. Teraz jest czas na to, by w pełni zafunkcjonował i przyniósł zaplanowane efekty. Jeśli realizujesz projekt inwestycyjny dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązujesz się do zachowania jego trwałości. Zasadę tę reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (tzw. rozporządzenie ogólne). Według artykułu 71 tego rozporządzenia, w ciągu 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od daty otrzymania płatności końcowej nie możesz:

  • zaprzestać działalności produkcyjnej lub przenieść jej poza obszar wsparcia programu
  • uzyskać nienależnych korzyści ze zmiany własności współfinansowanego elementu infrastruktury lub środka trwałego
  • zmienić charakteru projektu, jego celów lub warunków realizacji.

Naruszenie trwałości jest równoznaczne z naruszeniem art. 207 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W rezultacie skutkuje to koniecznością zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania tej zasady. Dlatego w Twoim interesie jest, byś niezwłocznie informował Instytucję Zarządzającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować niezachowanie trwałości. Każdy przypadek naruszenia trwałości projektu jest oceniany indywidualnie.

Warto więc, byś lepiej poznał swoje obowiązki i okoliczności, które mogą naruszać tę zasadę. Okres trwałości liczony jest generalnie od daty otrzymania płatności końcowej (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną ta data może być inna).

Do wymienionych okresów referencyjnych (5 lat i 3 lata w przypadku MŚP) należy dodać jeszcze jeden termin. W przypadku inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych należy zwrócić wkład z EFRR, jeżeli w okresie 10 lat od płatności końcowej działalność produkcyjna została przeniesiona poza obszar Unii (nie dotyczy MŚP).

– Zasadę trwałości ustanowiono po to, by zapewnić, że w tym minimalnym okresie referencyjnym dana infrastruktura będzie działała zgodnie z celami, dla których została zaprojektowana i wybudowana – mówi Tomasz Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (zob. „Umowa zobowiązuje”). Na trwałość projektu i utrzymanie jego celów składają się również wszystkie wskaźniki, do których osiągnięcia zobowiązałeś się jako beneficjent. Pamiętaj, że rezultat Twojego projektu składa się na ogólną ocenę efektywności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, z którego otrzymujesz dofinansowanie.

Zachowanie trwałości podlega kontroli. Instytucja Zarządzająca może sprawdzić, czy wypełniasz wszystkie zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie. Po zakończeniu realizacji projektu przechowuj dokumentację przez okres wskazany w umowie w swojej siedzibie i udostępnij ją organom kontrolnym. Pamiętaj także o corocznym obowiązku informacyjnym w formie oświadczenia.

Jerzy Gontarz