Stawiamy na edukację

Jedna czwarta środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. W obszarze rynku pracy, integracji społecznej oraz edukacji i kompetencji w regionie funkcję instytucji pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Ponadto realizuje on działania krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), które stanowią istotne dopełnienie wsparcia udzielanego z RPO.

Aktualności

Od przedszkola do rynku pracy

Staramy się stworzyć ofertę wspierającą rozwój osobisty, zawodowy i społeczny od początku kariery edukacyjnej, czyli od dostępu do przedszkola, aż po ofertę kształcenia zawodowego, zarówno w systemie szkolnym, jak i w obszarze kształcenia osób dorosłych, która da realne szanse na satysfakcjonującą pracę – mówi Maciej Karasiński, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie.

Po pierwsze, edukacja

Unia Europejska stawia na innowacyjną gospodarkę, a tej nie da się zbudować bez odpowiednio wykształconych kadr. Dlatego w nowej perspektywie finansowej duża część środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona jest na szeroko rozumianą edukację. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (RPO WP) przewidziano wiele takich działań w ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Konkursy na niektóre z nich już ruszyły.

Jednakowe szanse dla wszystkich

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie wspierać cały system edukacji – począwszy od edukacji przedszkolnej, poprzez szkolnictwo zawodowe i ogólnokształcące, po państwowe wyższe szkoły zawodowe. Zarząd województwa podkarpackiego postawił na działania, których celem jest poprawa jakości kształcenia i niwelowanie różnic w ofercie placówek oświatowych.

Dobry zawód – lepsza przyszłość

Przedsiębiorcy stawiają na doświadczenie. Tymczasem absolwent technikum nie zawsze może się nim pochwalić. Jedynym wyjściem jest praktyczna nauka zawodu dostosowana do wymagań współczesnych firm.

Mikroprzedsiębiorczość na wielką skalę

Każdy początkujący przedsiębiorca powinien wierzyć w sukces. Łatwiej go osiągnąć, korzystając ze środków unijnych. W województwie podkarpackim z Europejskiego Funduszu Społecznego kilka tysięcy osób otrzyma dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie własnego biznesu.

By rodzic mógł wrócić do pracy


Poprawa funkcjonowania systemu usług związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 powinna wpłynąć na zwiększenie możliwości godzenia relacji praca – życie prywatne, a tym samym przyczynić się do wzrostu zatrudnienia młodych rodziców – mówi Daniel Rzucidło, kierownik Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Jak ochronić wynalazek?


Przystępując do projektu naukowo-badawczego, warto zgłębić wiedzę na temat ochrony wyników przyszłych prac, by w porę podjąć konkretne działania prawne. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi, które pomogą poznać podstawy tej trudnej dziedziny.

Projekty B+R


Specjalistyczny projekt badawczo-rozwojowy nie jest łatwy do promowania. Nie tylko ze względu na często trudną tematykę, ale także specyfikę przedsięwzięć B+R, które są najczęściej wieloletnie i wieloetapowe. W obawie przed konkurencją projektodawcy nie chcą też ujawniać zbyt wielu szczegółów.