Dobry zawód – lepsza przyszłość

Przedsiębiorcy stawiają na doświadczenie. Tymczasem absolwent technikum nie zawsze może się nim pochwalić. Jedynym wyjściem jest praktyczna nauka zawodu dostosowana do wymagań współczesnych firm.

Zespół Szkół Technicznych (ZST) w Rzeszowie jest przykładem nowoczesnego ośrodka edukacyjnego, który stawia na jakość kształcenia. Szkoła od lat korzysta z programów edukacyjnych, takich jak Erasmus+, dzięki czemu uczniowie co roku wyjeżdżają na zagraniczne praktyki. Młodzież może zdobyć zawód technika informatyka, elektronika, mechanika i organizacji reklamy, a od roku szkolnego 2017/18 również technika teleinformatyka.

W poprzedniej perspektywie finansowej ZST zrealizował dwa projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W pierwszym „Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej” wzięło udział 40 uczniów. Blok zajęć teoretycznych obejmował podstawy m.in. rysunku technicznego, pomiarów warsztatowych i modelowania przestrzennego oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Uczniowie skorzystali też z kursu języka angielskiego – zawodowego i odbyli praktyki w firmie zewnętrznej. – Najcenniejsza była możliwość zdobycia doświadczenia w rzeczywistym środowisku produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Wszyscy uczniowie, którzy skorzystali z praktyk, dostali pracę, byli wręcz rozchwytywani – mówi Edyta Niemiec, dyrektor ZST. Drugi projekt „Tworzę kompletną wizualizację firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży” przeznaczony był dla 42 uczniów klas informatycznych. Zajęcia obejmowały m.in. prace na platformie e-learningowej oraz szkolenie w dziedzinie grafiki i animacji 3D. Uczniowie przygotowywali grafiki na potrzeby serwisów internetowych w ZETO-Rzeszów Sp. z o.o., jednej z największych firm komputerowych w regionie, która ma w szkole swoją klasę patronacką.

 

Dyrektor Edyta Niemiec podkreśla, że najcenniejsza dla rozwoju ZST jest właśnie współpraca z przedsiębiorcami działającymi na lokalnym rynku pracy. Dlatego szkoła uczestniczy w projekcie CEKSO II. Jego celem jest dostosowanie oraz zmiana programu w szkołach średnich tak, by spełniały potrzeby nowoczesnego rynku pracy. Nad prawidłową realizacją projektu czuwa Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Wybrani nauczyciele oraz pracownicy Pratt&Whitney (dawne WSK) wspólnie przeanalizowali program nauczania w zawodzie technika mechanika po to, by dostosować go do wymogów firmy. Uczniowie zapoznają się z metodami organizacji produkcji, a także nowoczesnymi materiałami stosowanymi w lotnictwie (kompozyty). Uczą się również metod wytwarzania części do samolotów. Wprowadzone zmiany w programie nauczania pozwolą na odpowiednie przygotowanie uczniów do pracy zawodowej w zakładach Doliny Lotniczej oraz przyczynią się do osiągania lepszych wyników na egzaminach z kwalifikacji zawodowych. Zmiany te realizowane są w klasach od II do IV. – Naszym głównym celem jest kształcenie młodzieży zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy. Dotychczasowe doświadczenia i współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami zaowocowały zmianami w programie nauczania oraz praktykami w naturalnym środowisku pracy – podkreśla dyrektor.

Jednym z elementów programu CEKSO II jest też podnoszenie kompetencji kadry, dlatego w tym roku dwóch nauczycieli ukończyło studia podyplomowe „Zintegrowane kształcenie kadr dla przemysłu lotniczego”. Wiosną szkoła podpisała umowę o współpracy z firmą FIBRAIN, producentem i dostawcą rozwiązań dla branży teleinformatycznej, w tym telekomunikacji światłowodowej. Zakres umowy obejmuje staże i praktyki w zakładzie oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoła zabiega, by firma objęła patronatem wybrane klasy, a najzdolniejszym uczniom przyznawała stypendia.

Szkoła przygotowuje się również do realizacji projektu „Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie”, finansowanego z RPO WP 2014-2020. Projekt jest dwuetapowy. W planach jest przebudowa i modernizacja budynku dawnych warsztatów pod potrzeby nowoczesnych pracowni. Kształcić się tam będą uczniowie w zawodzie elektronika i mechanika. Na piętrze powstanie też nowoczesna aula na 120 osób, w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Drugi etap zakłada zakup ponad 1100 urządzeń, m.in. obrabiarek sterowanych numerycznie, maszyny pomiarowej czy maszyny wytrzymałościowej. Szkoła zyska też 8 symulatorów do nauki oprogramowania. Będą to wersje laboratoryjne urządzeń stosowanych w firmach Doliny Lotniczej, wyposażone w oprogramowanie wykorzystywane w zakładach pracy. Wartość projektu to ponad 3,27 mln zł. Efektem przebudowy oraz stworzenia nowych, świetnie wyposażonych pracowni ma być poprawa warunków do prowadzenia zajęć i stworzenie możliwości nauki zawodu w specjalnościach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. – Kształcenie praktyczne musi nadążać za zmianami w przemyśle. Uczniowie muszą mieć dostęp do takich urządzeń, technologii i oprogramowania, z jakimi zetkną się w lokalnych firmach – wyjaśnia dyrektor Edyta Niemiec.

Kuźnie kadr dla przemysłu

Naturalną ścieżką kontynuacji nauki dla absolwentów szkół technicznych są państwowe wyższe szkoły zawodowe. Przykładem jest PWSZ w Krośnie, która dzięki unijnej dotacji utworzyła cztery laboratoria badawcze. Kanclerz Franciszek Tereszkiewicz wyjaśnia, że pozwoliło to na wdrożenie praktycznego profilu kształcenia, który wymaga realizacji połowy zajęć w formie laboratoryjnej, oraz znacząco podniosło jakość nauczania. Szkoła specjalizuje się w kształceniu rolników, ekspertów produkcji rolniczej, pracowników administracji rolnej i doradców rolniczych. Dla studentów kierunków „Produkcja i bezpieczeństwo żywności”, „Rolnictwo” oraz „Towaroznawstwo” stworzono Laboratorium Oceny Jakości Surowców i Produktów Roślinnych. Studenci pod nadzorem nauczyciela wykonują analizy surowca roślinnego pod kątem składników chemicznych, zafałszowań, obecności zanieczyszczeń chemicznych i mikrotoksyn. Nowoczesny sprzęt i urządzenia pozwalają na prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, a także na przygotowywanie praktycznych prac inżynierskich. Zakupiony sprzęt laboratoryjny umożliwia też wykrywanie fałszowania żywności.

 

 

Z kolei w Laboratorium Towaroznawstwa Przemysłowego studenci badają właściwości mechaniczne i termiczne tworzyw sztucznych, metali, stopów, szkła i drewna. Za pomocą metod mikroskopowych oceniają ich wady i strukturę. – Sprzęt, który posiadamy w laboratorium, jest taki sam jak w renomowanych laboratoriach i firmach produkcyjnych. Studenci wykonują tu nowatorskie prace dyplomowe, których wyniki są interesujące i dają praktyczny obraz jakości towarów. Nasi studenci oceniali m.in. jakość mikrobiologiczną powietrza w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie – mówi dr Izabela Betlej, kierownik Zakładu Towaroznawstwa.

 

Uczelnia chce nadal wzmacniać praktyczny profil kształcenia, dlatego będzie się ubiegać o dotacje z RPO WP na utworzenie trzech kolejnych laboratoriów i doposażenie dwóch istniejących. Nowe projekty to Zespół Laboratoriów Budownictwa, Górnictwa i Inżynierii Środowiska, Zespół Laboratoriów Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności oraz Zielarstwa, a także Zespół Laboratoriów Informatyki Stosowanej. W październiku tego roku uczelnia uruchomi dwa nowe kierunki – międzynarodową komunikację językową oraz zielarstwo. Kanclerz Franciszek Tereszkiewicz podkreśla, że nabór w ostatnim roku wzrósł o 10%, liczy więc na to, że nowe kierunki przyczynią się do dalszego wzrostu liczby studiujących tu młodych ludzi.

Barbara Kozłowska