Jednakowe szanse dla wszystkich

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie wspierać cały system edukacji – począwszy od edukacji przedszkolnej, poprzez szkolnictwo zawodowe i ogólnokształcące, po państwowe wyższe szkoły zawodowe. Zarząd województwa podkarpackiego postawił na działania, których celem jest poprawa jakości kształcenia i niwelowanie różnic w ofercie placówek oświatowych.

W ramach RPO WP poprawa infrastruktury edukacyjnej finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Samorząd województwa wyznaczył trzy cele i tak też podzielił środki w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna. – Pierwszy z nich dotyczy zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej, drugi to lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego, a trzeci związany jest z poprawą warunków edukacji ogólnokształcącej, wspierającej rozwój kluczowych umiejętności – wyjaśnia Halina Sikora, kierownik oddziału wyboru projektów w zakresie spójności przestrzennej i społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W naborze prowadzonym od 28 grudnia 2015 r. do 12 stycznia 2016 r. pieniądze przeznaczone były na rozbudowę i modernizację budynków oraz doposażenie pracowni. Nowe przedszkola, szkoły czy boiska mogły powstać tylko wtedy, gdy wynikało to z analizy potrzeb i nie było możliwości zaadaptowania istniejących obiektów. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu w nauczaniu przedszkolnym i szkołach ogólnokształcących to 1 mln zł, a w kształceniu zawodowym – 3 mln zł.

Świat malucha

Z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie wynika, że na tysiąc dzieci w wieku od 3-6 lat w 2014 r. opieką przedszkolną objętych było 790. Najtrudniej o miejsce w przedszkolu jest zwłaszcza na obszarach wiejskich i w mniejszych miastach. W RPO WP na edukację przedszkolną w ramach poddziałania 6.4.1 Przedszkola przeznaczono ponad 23 mln zł. Podstawowym kryterium oceny projektów była analiza potrzeb i sytuacji demograficznej – im mniej miejsc przedszkolnych znajdowało się na terenie danej gminy, tym więcej punktów otrzymał wniosek. Drugim istotnym wymogiem była liczba nowo utworzonych miejsc (im więcej ich powstanie, tym większa punktacja). Wnioskodawcy zabiegali o dotacje na doposażenie przedszkoli oraz placów zabaw. Większość wniosków dotyczyła też rozbudowy lub przebudowy istniejących placówek. Łącznie dofinansowanie otrzyma 31 projektodawców. Na liście rezerwowej pozostało jeszcze 12 projektów.

Kształcenie zawodowe

Celem poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i mocniejsze powiązanie szkół z sektorem gospodarki. Dlatego w ogłoszonym konkursie premiowany był udział przedsiębiorców w przygotowaniu programów nauczania albo oferowane przez firmy staże i praktyki dla nauczycieli lub uczniów. Planowane inwestycje mają też lepiej przygotowywać szkoły do kształcenia w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami pracodawców, a poprzez praktyczną naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy wyposażyć młodzież w niezbędne umiejętności. – Chodzi o to, by młodzież mogła nauczyć się obsługi specjalistycznych maszyn wykorzystywanych w zakładach pracy. Dzięki temu będzie przygotowana do podjęcia pracy od razu po ukończeniu szkoły – tłumaczy Halina Sikora. Na ten cel zarezerwowano prawie 60 mln zł. Wnioskodawcy złożyli 19 projektów. Pozytywną weryfikację przeszło 17 na łączną kwotę dofinansowania ok. 41 mln zł.

Dla państwowych wyższych szkół zawodowych w regionalnym programie zarezerwowano 15 mln euro. W ich przypadku projekty realizowane będą w trybie pozakonkursowym. Każda z pięciu placówek działających w województwie może starać się o dofinansowanie budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury dydaktycznej, służącej uruchomieniu nowych kierunków kształcenia. Dotację można też przeznaczyć na poprawę oferty dydaktycznej związanej z inteligentnymi specjalizacjami lub wynikającej ze strategii rozwoju regionalnego i odpowiadającej zidentyfikowanym potrzebom rynku pracy. Warunkiem koniecznym jest jednak uzyskanie przez samorząd województwa pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybranej inwestycji.

Kształcenie ogólne

 Priorytetem poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne jest wyposażenie lub doposażenie pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w nowoczesny sprzęt ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) i materiały dydaktyczne. Na ten cel zarezerwowano ok. 25 mln zł, tymczasem wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła ok. 67 mln zł. Wobec tak dużych oczekiwań zwiększona została alokacja na ten konkurs. W sumie dofinansowanie otrzyma 79 projektów. Prawie wszystkie obejmują doposażenie w sprzęt multimedialny i informatyczny (komputery i laptopy). Część wniosków dotyczyła także modernizacji lub budowy nowych sal gimnastycznych, boisk czy innych przyszkolnych obiektów sportowych.

Barbara Kozłowska