Po pierwsze, edukacja

Unia Europejska stawia na innowacyjną gospodarkę, a tej nie da się zbudować bez odpowiednio wykształconych kadr. Dlatego w nowej perspektywie finansowej duża część środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona jest na szeroko rozumianą edukację. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (RPO WP) przewidziano wiele takich działań w ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Konkursy na niektóre z nich już ruszyły.

Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych zostaną uruchomione różnorodne działania wspierające rozwój edukacji. Będą się one koncentrować na rozbudowie infrastruktury, wyposażeniu przedszkoli i szkół w odpowiednie pomoce dydaktyczne, ale także zapewnieniu większej dostępności do oferty edukacyjnej, poprawie jakości kształcenia, uruchomieniu programów stypendialnych czy doskonaleniu zawodowym pracowników oświaty. RPO WP pomoże sfinansować zarówno inwestycje twarde, dotyczące zaplecza infrastrukturalnego niezbędnego do realizacji procesu kształcenia, jak również projekty miękkie, czyli zmieniające postawy i nawyki edukacyjne dzieci, młodzieży, ale także dorosłych. W efekcie, w ciągu kilku lat wzrosną kompetencje i kwalifikacje zawodowe mieszkańców regionu. Bo dobra edukacja otwiera wiele drzwi, zwłaszcza na rynku pracy.

Przedszkola na dobry start

W dzisiejszej innowacyjnej gospodarce na sukces zawodowy pracuje się od najmłodszych lat. Nawet na etapie wychowania przedszkolnego dzieci mogą wiele zyskać lub stracić. Powszechny dostęp do przedszkoli wyrównuje szanse edukacyjne, a rozpoczęcie edukacji w tak wczesnym wieku przynosi efekty na kolejnych etapach kształcenia. Przedszkole wyposaża dzieci nie tylko w umiejętności konieczne do podjęcia nauki na poziomie szkoły, ale rozwija także kompetencje społeczne – uczy współdziałania w większej grupie, organizacji pracy, sygnalizowania własnych potrzeb i dostrzegania potrzeb innych ludzi. Z tych względów dostępność i jakość edukacji przedszkolnej trzeba traktować jako istotny czynnik i równocześnie wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego.

W RPO WP wsparcie dla przedszkoli kierowane jest w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Głównym jego celem jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim. Dofinansowanie można otrzymać zarówno na dostosowanie budynków do potrzeb przedszkolaków, jak i na wyposażenie pomieszczeń w niezbędne pomoce dydaktyczne, meble, specjalistyczny sprzęt, w tym komputery i tablice interaktywne. Na tym jednak nie koniec – rozwój edukacji przedszkolnej wymaga nie tylko nowej infrastruktury, ale także poszerzenia samej oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia czy doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego. Działanie 9.1 pozwala więc realizować szereg różnorodnych projektów.

 

info_1

 

Instytucją, która odpowiada za rozdysponowanie środków na wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach RPO WP, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Do tej pory WUP ogłosił dwa konkursy – w pierwszym z nich lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania została już ogłoszona, w drugim nabór trwa do końca września br.

 

info_2

 

Wsparcie dla kształcenia zawodowego

Ważnym obszarem wsparcia w ramach IX osi priorytetowej RPO WP jest szkolnictwo zawodowe. Zmiany na rynku pracy spowodowały, że dziś przeżywa ono prawdziwy renesans. Zawodówka przestała już być gorszym wyborem, a stała się atrakcyjnym miejscem dla młodych ludzi do kontynuowania nauki. Daje to, czego nie mogą zapewnić szkoły ogólnokształcące, tj. konkretne kwalifikacje i umiejętności. Dzięki temu absolwenci zawodówek szybko znajdują zatrudnienie, zwłaszcza jeśli ich kwalifikacje odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców. Właśnie temu – dopasowaniu oferty kształcenia zawodowego do oczekiwań podkarpackiego rynku pracy – służą projekty realizowane w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wsparcie dotyczy różnych obszarów kształcenia zawodowego, poczynając od poprawy warunków technicznych (np. wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych), poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów, a kończąc na współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Szkolnictwo zawodowe musi nieustannie modernizować swoją bazę infrastrukturalną, ale także programy nauczania, ponieważ zmieniają się technologie i potrzeby rynku pracy. Dlatego RPO WP stawia na współpracę szkół zawodowych z pracodawcami. Staże i praktyki w zakładach pracy są obecnie konieczne do właściwego przygotowania uczniów do wykonywania przyszłego zawodu. Poszerzenie kształcenia zawodowego o rozbudowane programy staży i praktyk tworzy system edukacji dualnej, która daje wielorakie korzyści – uczniowie nabywają praktyczną, a nie tylko teoretyczną wiedzę, szkoły w procesie kształcenia mogą korzystać z zaplecza technologicznego firm, a pracodawcom podczas praktyk łatwiej wyłowić najzdolniejszych uczniów i pozyskać dobrze przygotowanych absolwentów.

Pierwszy nabór wniosków dla działania 9.4 został już rozstrzygnięty, ale do końca tego roku zostanie ogłoszony nowy konkurs. Podkarpackie szkoły dostaną aż 20 mln zł na wzbogacenie swojej oferty edukacyjnej, dostosowanie jej do potrzeb regionalnej gospodarki i podniesienie kwalifikacji własnych kadr (nauczycieli oraz instruktorów zawodu).

Nauka przez całe życie

Dynamika zmian we współczesnym świecie powoduje, że doskonalenie zawodowe, podnoszenie własnych kompetencji, zmiana kwalifikacji przestaje być kwestią jedynie chęci, a staje się koniecznością. Wzrost kwalifikacji osób dorosłych bardzo często odbywa się poza formalnym systemem edukacji. Nie chodzi więc o powrót do szkoły, lecz podjęcie nauki w formule dostosowanej do potrzeb pracownika. Podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie kompetencji przydatnych na rynku pracy może się odbywać w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych czy innych szkoleń, umożliwiających pozyskanie nowej lub uzupełnienie dotychczasowej wiedzy zawodowej. Właśnie na takie projekty można pozyskać dofinansowanie z działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych RPO WP. WUP w Rzeszowie, który odpowiada za realizację tego działania, liczy, że mieszkańcy Podkarpacia – zwłaszcza pracownicy o niskich kwalifikacjach zawodowych i osoby w wieku co najmniej 50 lat – uzyskają różne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje, np. spawalnicze, budowlane, elektryczne itp.

W ramach konkursu w działaniu 9.5 nie są dofinansowywane kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji ogólnych, w tym kursy prawa jazdy kat. B. Wsparcie nie obejmuje również kursów z kwalifikacji językowych i kwalifikacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, ponieważ są one realizowane w ramach działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Realizowany w ramach działania 9.5 projekt musi obejmować wsparciem co najmniej 150 osób i przynajmniej 50% z nich powinno otrzymać konkretne, potwierdzone stosownymi uprawnieniami lub certyfikatami, kwalifikacje zawodowe. WUP w Rzeszowie zakłada, że w efekcie do 2018 r. na podkarpackim rynku pracy pojawi się kilka tysięcy dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Waldemar Wierżyński