Stawiamy na edukację

Jedna czwarta środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. W obszarze rynku pracy, integracji społecznej oraz edukacji i kompetencji w regionie funkcję instytucji pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Ponadto realizuje on działania krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), które stanowią istotne dopełnienie wsparcia udzielanego z RPO. WUP zarządza kwotą ok. 700 mln zł. Wdrażana w regionie pomoc z POWER-a koncentruje się na osobach młodych (do 29. roku życia), które nie są aktywne zawodowo, nie uczą się ani nie korzystają z żadnych szkoleń i kursów (jest to tzw. grupa NEET – od ang. not in employment, education or training). Pierwsze projekty dotyczące aktywizacji osób młodych zostały już uruchomione. Zainteresowanych zachęcam do skontaktowania się ze swoim powiatowym urzędem pracy (jeśli są zarejestrowani jako osoby bezrobotne) lub z WUP w Rzeszowie.

Najlepszą inwestycją i lekiem przeciw bezrobociu jest edukacja. W RPO WP za ten obszar odpowiadają działania wpisane do IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Konkursy w ramach niektórych działań już ruszyły. Wsparte projekty dotyczą rozbudowy infrastruktury, wyposażenia przedszkoli oraz szkół w odpowiednie pomoce dydaktyczne, zapewnienia większej dostępności oferty edukacyjnej, poprawy jakości kształcenia, uruchomienia programów stypendialnych czy doskonalenia zawodowego pracowników oświaty.

Powszechny dostęp do wychowania przedszkolnego z jednej strony wyrównuje szanse edukacyjne, a z drugiej – stwarza rodzicom, zwłaszcza młodym mamom, możliwość powrotu do aktywności zawodowej. Wojewódzki Urząd Pracy przyznał dofinansowanie na utworzenie ponad 1100 dodatkowych miejsc w przedszkolach. Łącznie dzięki Programowi Regionalnemu ma ich powstać 10,3 tys. Ponad 2 tys. dzieci zostanie objętych programem zajęć dodatkowych. Dla młodych rodziców duże wsparcie stanowią też wdrażane projekty opieki nad najmłodszymi dziećmi (do lat 3).

Z kolei realizacja projektów dotyczących poprawy jakości kształcenia zawodowego pozwoli na dostosowanie metod i warunków prowadzenia zajęć do wymagań współczesnej gospodarki. Uczniowie zyskają możliwość zdobywania doświadczenia poprzez praktyki lub staże u pracodawców. Te działania świetnie się sprawdziły już w poprzednich latach. Szansę zyskali nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Mogą oni skorzystać ze studiów podyplomowych, programów walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji, zdobywać uprawnienia egzaminatorów i instruktorów nauki zawodu.

W tym wydaniu biuletynu publikujemy również przydatne informacje dla osób, które mają odpowiednie predyspozycje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Chętni mogą skorzystać z doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej firmy. Ponadto mogą liczyć na wsparcie finansowe w formie dotacji lub pożyczek. Europejski Fundusz Społeczny to bardziej wędka niż ryba. Dlatego najlepiej oddać ludziom inicjatywę w ich własne ręce.

Zapraszam do lektury!

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego