Kreatywna Europa

Działasz w obszarze branż kreatywnych? Szukasz pieniędzy na produkcję filmu, gry komputerowej bądź tłumaczenie literatury europejskiej? Chcesz wypromować swoje dzieła na rynku europejskim? Jeśli tak, sprawdź możliwości, jakie oferuje program Kreatywna Europa.

Głównym celem programu Kreatywna Europa jest promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, zachęcanie do skutecznej współpracy na poziomie ponadnarodowym, pozyskiwanie nowych odbiorców europejskiej sztuki i filmu oraz zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 1,46 mld euro. To spora kwota, lecz konkurencja też jest duża. Program jest bowiem otwarty dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. O dofinansowanie w ramach poszczególnych schematów i obszarów grantowych mogą ubiegać się także niektóre kraje spoza UE: Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia, Macedonia, Serbia, Gruzja oraz Ukraina. Program zawiera trzy komponenty: Media, Kultura i część międzysektorową, która obejmuje Instrument Gwarancji Finansowych.

Trzy komponenty

W ramach komponentu KULTURA wspierane są projekty promujące europejską kulturę i sztukę, zwiększające mobilność artystów, budujące współpracę kulturalną na poziomie ponadnarodowym, zwiększające europejską publiczność, a także dostosowujące sektory kultury i kreatywne do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji. O wsparcie mogą się ubiegać instytucje i organizacje działające od minimum 2 lat w sektorach kultury lub kreatywnym na takie działania, jak:

 • wymiana doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji
 • promocja nowych talentów
 • mobilność artystów
 • angażowanie odbiorców w działania projektowe
 • ponadnarodowy obieg dzieł
 • tłumaczenia literackie.

Komponent MEDIA wspiera promocję europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizację sektora audiowizualnego oraz pomaga sprostać wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji. Producenci filmów i gier komputerowych, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, organizatorzy szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń rozwijających widownię filmów europejskich, twórcy platform internetowych dla branży audiowizualnej, a także kin promujących filmy europejskie mają szansę na dofinansowanie:

 • szkoleń dla pracowników branży audiowizualnej
 • produkcji filmów pełnometrażowych, animowanych i dokumentalnych
 • produkcji gier wideo
 • dystrybucji filmów europejskich
 • organizacji festiwali promujących filmy europejskie oraz wydarzeń promujących filmy i wiedzę o kinematografii.

INSTRUMENT GWARANCJI FINANSOWYCH dysponuje budżetem w wysokości 121 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), który udziela gwarancji pośrednikom finansowym – bankom i innym instytucjom. Te z kolei oferują finansowanie zwrotne (kredyty, pożyczki, leasing, poręczenia itp.) dla małych i średnich firm z sektora kultury i branż kreatywnych. Maksymalna wartość finansowania, jaka może zostać objęta gwarancją w ramach instrumentu, to 2 mln euro. Finansowanie może być wykorzystane na:

 • nabycie składników majątku (materialnych i niematerialnych)
 • kapitał obrotowy (np. gap financing, linie kredytowe itp.)
 • przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Gwarancje instrumentu finansowego są udzielane bezpłatnie, a wsparcie UE w ramach instrumentu nie stanowi pomocy publicznej.

Dokąd po informacje?

Creative Europe Desk Polska to wyspecjalizowany punkt informacyjny, w którym możesz otrzymać informacje o obszarach dofinansowania, terminach składania wniosków oraz warunkach ubiegania się o granty. Pracownicy punktu pomogą w poprawnym wypełnieniu wniosku, a także w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.

Creative Europe Desk Polska

Al. Ujazdowskie 41

00-540 Warszawa

tel.: 22 44 76 180

e-mail: info@kreatywna-europa.eu

 

Andrzej Szoszkiewicz