Atuty regionu

Głównym celem dotychczasowego wykorzystania środków unijnych był wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Warto podkreślić, że łączna wartość dofinansowania projektów realizowanych na terenie naszego województwa w latach 2004-2013 wynosi 6,615 mld zł (odpowiednio w latach: 2004-2006 – 1,935 mld zł, 2007-2013 – 4,68 mld zł).

Aktualności

Polityka spójności po roku 2020

Akceptacja nowego budżetu powinna nastąpić na szczycie w Sibiu, który zaplanowano na 9 maja 2019 r. Jeżeli zakończy się on niepowodzeniem, to opóźnienia w pracach nad ostatecznym kształtem budżetem mogą być większe, niż przypuszczamy – mówi prof. Jacek Szlachta, kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Klucz do rozwoju Podkarpacia

Minęły już dwa lata od uruchomienia projektu Catching-Up Regions, zainicjowanego przez Komisję Europejską, a wspieranego przez Bank Światowy i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przedsięwzięcie to miało zidentyfikować czynniki ograniczające wzrost w słabiej rozwiniętych regionach UE i pomóc im w efektywnym wykorzystaniu środków przekazywanych w ramach Polityki Spójności.

Czas na efekty

Naszym celem jest przyspieszenie przepływów finansowych i rozliczeń z Komisją Europejską, aby na koniec tego roku wykazać oczekiwaną efektywność i odblokować tzw. rezerwę wykonania – mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Więcej innowacji w MŚP

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce to dominująca siła gospodarki oraz źródło wzrostu, innowacji i zatrudnienia. Podmioty te wytwarzają ponad 60% krajowego PKB i zatrudniają 70% spośród ogólnej liczby pracujących. Ich właściciele chętnie sięgają po unijne wsparcie, ponieważ daje im to dodatkowe możliwości rozwoju.

Opieka dodająca otuchy

W RPO WP na lata 2014-2020 około 50 mln euro przeznaczono na działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Z tej puli rozdysponowano już większość pieniędzy na usługi społeczne, a rodzaje świadczonej pomocy są bardzo różne. Pierwszy typ obejmuje „Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym”, drugi – „Usługi społeczne, w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze”. Oba w znacznym stopniu poprawiają sytuację osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.

Wybierz najlepszą ofertę


Przestrzeganie zasad regulujących prowadzenie postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności uchroni Cię przed nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. Nie trzeba nikogo przekonywać, że skrupulatność w tym zakresie się opłaci. Przyszedł czas na omówienie etapów upubliczniania zapytania ofertowego oraz wyboru wykonawców.

W trosce o jednostkę


Gwałtowny postęp technologiczny związany z komputeryzacją, rozwojem internetu i wykorzystaniem danych osobowych do projektowania produktów oraz usług jest prawdziwym wyzwaniem dla legislatorów. Dzięki nowym unijnym regulacjom europejski system ochrony danych osobowych należy obecnie do najbardziej zaawansowanych na świecie.

Quiz


Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które publikujemy w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”