Miasto przyszłości

Większość mieszkańców Unii Europejskiej mieszka w miastach – to ok. 360 mln osób. Aglomeracje miejskie z jednej strony są siłą napędową rozwoju gospodarczego (oferują korzystne warunki dla wszelkiego rodzaju działalności i tworzą 85% unijnego PKB), a z drugiej odpowiadają za 70% światowej emisji dwutlenku węgla. Choć każde miasto jest wyjątkowe, to wszystkie stoją przed podobnymi wyzwaniami: zanieczyszczeniem powietrza, zakorkowanymi ulicami, brakiem miejsc parkingowych, mało efektywnym transportem publicznym. Konieczne jest zatem podjęcie działań służących rozwiązaniu najważniejszych problemów współczesnych miast.

W obecnej perspektywie finansowej do programów regionalnych wprowadzono koncepcję Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dzięki której władze miast mogą w większym niż do tej pory stopniu decydować, na co chcą przeznaczyć środki unijne. Wzmocnieniu roli miast służy także Pakt Amsterdamski, podpisany w maju tego roku przez ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności w państwach członkowskich Unii. Dokument ten zachęca do zarządzania miastami ponad podziałami administracyjnymi i terytorialnymi w partnerstwie z instytucjami unijnymi, organami władz publicznych, organizacjami społecznymi oraz biznesem. Pakt zakłada działania w ramach 12 partnerstw tematycznych: jakość powietrza, włączenie migrantów i uchodźców, ubóstwo w miastach, mieszkalnictwo, gospodarka o obiegu zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatycznych, przemiany energetyczne, mobilność miejska, technologie cyfrowe, zamówienia publiczne, miejski rynek pracy oraz zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym. Tylko w formie dialogu uda się wypracować inteligentne rozwiązania służące zrównoważonemu rozwojowi miast.

Unijne wsparcie finansowe i korzystne zmiany legislacyjne w ustawie Prawo zamówień publicznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości społecznej na Podkarpaciu. Podmioty ekonomii społecznej, udzielając wsparcia osobom niepełnosprawnym bądź bezrobotnym, umożliwiają im powrót do aktywnego życia społecznego bądź zawodowego. W ramach RPO WP na ten cel przeznaczono ponad 43 mln euro. Nowym źródłem finansowania są instrumenty zwrotne dostępne w programach krajowych. W kwietniu tego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na dofinansowanie projektu Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Łączna kwota przewidziana na realizacje zadań to 158,9 mln zł. Z tego 154,5 mln zł przeznaczono na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają trudności w zdobyciu kredytu komercyjnego w bankach. Pozostałe 4,4 mln zł zarezerwowano na instrument reporęczeniowy, którego celem jest zwiększenie dostępności zewnętrznych źródeł finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej za pośrednictwem systemu funduszy poręczeniowych.

Zapraszam do lektury!

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego