Chcesz się rozwijać, poszerz horyzonty

Realizacja udanego projektu badawczego w ramach RPO WP może być pierwszym krokiem do kolejnych, być może większych i ambitniejszych przedsięwzięć. Unia Europejska uruchomiła program Horyzont 2020, który pozwala na realizowanie innowacyjnych projektów w międzynarodowym partnerstwie.

Programy Unii Europejskiej postrzegane są jako trudno dostępne i skomplikowane w realizacji. To prawda, lecz w zamian uzyskujemy możliwość wysokiego poziomu dofinansowania i pracy w międzynarodowym otoczeniu. W ten sposób nasza innowacja ma większe szanse na sukces na zagranicznych rynkach.

Horyzont 2020

To największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny siedmioletni budżet wynosi niemal 80 mld euro. Program ten stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, jednego z projektów przewodnich  ogłoszonych w ramach strategii Europa 2020. Celem Unii Innowacji jest zwiększenie dostępu do finansowania badań naukowych oraz dopilnowanie, aby innowacyjne pomysły zamieniały się w produkty i usługi, które napędzają wzrost gospodarczy i tworzą miejsca pracy.

Na program składają się trzy filary, w ramach których określono tematy szczegółowe:

  • Doskonała baza naukowa (Excellent Science)
  • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)
  • Wyzwania społeczne (Societal Challenges).

Dla wszystkich rodzajów projektów obowiązuje jedna stawka dofinansowania. UE pokrywa do 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Wyjątkiem są projekty innowacyjne (tzw. innovation actions), gdzie 100% otrzymują tylko podmioty prawne o charakterze niezarobkowym, a pozostałe 70%.  W zależności od rodzaju konkursu konieczny jest udział partnerów. Najlepiej znaleźć ich, wykorzystując dotychczasowe kontakty w świecie nauki lub wykorzystując różnorodne narzędzia i portale networkingowe.

W ramach programu Horyzont 2020 przewidziano także działania dla MŚP. Oto niektóre z nich:

Instrument dla MŚP – skierowany jest do małych i średnich firm, które cechują się wysokim potencjałem wzrostu, mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski bądź globalny, a w szczególności:

  • innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), których celem jest komercjalizacja posiadanego rozwiązania – produktu/usługi/technologii
  • MŚP wykazujące ambicje do wzrostu i rozwoju w kontekście międzynarodowym.

Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno dotyczyć konkretnego problemu lub luki na rynku. Aplikować mogą pojedyncze MŚP, ale dopuszczane są też konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP. Wsparcie finansowe ma umożliwić skuteczną komercjalizację danego rozwiązania na rynku europejskim poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (Faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (Faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (Faza III). Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network. Poziom dofinansowania projektów: 70% (możliwe wyjątki). Instrumentu MŚP nie wlicza się do pomocy de minimis.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) – to granty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla małych i średnich firm zainteresowanych:

  • zatrudnieniem doświadczonych naukowców (program umożliwia zaproszenie naukowca z każdego kraju świata na okres od 12 do 24 miesięcy)
  • współpracą z europejskimi instytucjami badawczymi lub dowolną instytucją, w tym przedsiębiorstwem z kraju pozaeuropejskiego (możliwy jest udział w projektach mających na celu wymianę wiedzy, pomysłów prowadzących do wypracowania nowych rozwiązań, produktów i usług)
  • włączeniem się w szkolenia początkujących naukowców. Innowacyjne sieci szkoleniowe umożliwiają przedsiębiorcom udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych, w ramach których mogą zatrudniać naukowców od 3 do 36 miesięcy, organizować dla nich szkolenia, zapraszać na staże, a także realizować doktoraty.

W ramach projektów istnieje możliwość zapewnienia środków na atrakcyjne wynagrodzenia dla nowo zatrudnianych naukowców, pokrycie kosztów prowadzonych badań, oddelegowania pracowników, udział w szkoleniach i konferencjach, wydatki administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia.

Instrumenty zwrotne InnovFin

W programie Horyzont 2020 uwzględniono oś „Dostęp do finansowania ryzyka”, w ramach której funkcjonuje instrument finansowy InnovFin. Jego zadaniem jest ułatwienie dostępu do kredytów, leasingów i pożyczek, niezbędnych do finansowania inwestycji. Instrument jest częścią tzw. planu Junckera, którego celem jest rozwijanie i upowszechnianie instrumentów zwrotnych.

InnovFin oferuje preferencyjne finansowanie w formie leasingu lub pożyczki o wartości od 25 do 930 tys. euro, udostępnianej przez tzw. Narodowych Pośredników Finansowych Programów UE. Są to banki i firmy leasingowe, którym zostały udzielone gwarancje w ramach InnovFin. Dzięki temu pośrednicy mogą skrócić procedury i finansować nawet najbardziej niestandardowe i ryzykowne projekty. Przedsiębiorcy mogą zaś liczyć na bardziej atrakcyjną strukturę transakcji niż w ramach standardowego finansowania, a więc np. na korzyści cenowe.

W wymaganiach kwalifikujących do programu InnovFin uwzględniono 14 kryteriów innowacyjności. Przedsiębiorca starający się o leasing lub pożyczkę musi spełnić jedno z nich, aby otrzymać wsparcie. Zostały one opracowane w taki sposób, aby nie dyskwalifikowały przedsiębiorstw spoza branż nowych technologii, czy takich, które wcześniej skorzystały z dotacji unijnych. Dzięki elastycznemu rozumieniu pojęcia innowacyjności, program daje dostęp do atrakcyjnego finansowania szerokiej grupie polskich firm.

Andrzej Szoszkiewicz

 

Dokąd po informacje?

 Zainteresowani programem Horyzont 2020 mogą zasięgnąć szczegółowych informacji w punktach kontaktowych na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

strzalka  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

tel.: 22 696 64 95

e-mail: programy@zbp.pl

 

strzalka  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

tel.: 22 828 74 83

e-mail: kpk@kpk.gov.pl

 

strzalka  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (dla woj. podkarpackiego i małopolskiego)

tel.: 12 628 26 60

e-mail: aarmula@transfer.edu.pl

 

strzalka  Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej

tel.: 17 743 21 16

e-mail: szalacha@prz.edu.pl

 

strzalka  Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

tel.: 17 851 87 19, 17 851 85 50

e-mail: uctt@ur.edu.pl

 

strzalka  Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości

tel.: 17 866 11 21; 17 866 11 21

e-mail: wczajka@wsiz.rzeszow.pl

 

strzalka  Portal Access2finance – informacje na temat finansowania o łącznej wartości ponad 100 mld euro w ramach różnych programów unijnych