Ekologicznie i efektywnie

Statystyki zwodociągowania i skanalizowania w naszym województwie systematycznie się poprawiają, wciąż jednak potrzebne są inwestycje zarówno w zakresie budowy, jak i modernizacji infrastruktury. Dlatego w RPO WP 2014-2020 na gospodarkę wodno-ściekową przeznaczono prawie 92 mln euro. Nowoczesne i ekologiczne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków przyczynią się nie tylko do większej dbałości o środowisko, ale też wpłyną pozytywnie na atrakcyjność turystyczną naszego regionu.

Aktualności

Inwestycje dla środowiska

Konieczność ujednolicenia zasad wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie kraju była jednym z warunków ex ante, by środki z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 mogły być wydatkowane na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami – mówi Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Czystsze wody Podkarpacia

Górski krajobraz i przyroda są naturalnym bogactwem Podkarpacia i przedmiotem nieustannej troski lokalnych władz. Aby zachować cenne przyrodniczo zasoby w jak najlepszej kondycji, a jednocześnie podnieść jakość życia mieszkańców, konieczna jest m.in. poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej. Wszelkie przedsięwzięcia w tym obszarze muszą jednak spełniać wymagania przewidziane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wiedza na wyciągnięcie ręki

Dobrze wykształcona kadra, obok finansów i nowoczesnych urządzeń, jest siłą napędową każdej firmy. Pracodawcy w dobrze pojętym interesie muszą więc zadbać o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Czasami wiąże się to ze sporymi kosztami, dlatego warto skorzystać z unijnego dofinansowania. W naszym regionie na tego typu wsparcie przeznaczono ponad 9 mln euro.

Rynek dużych możliwości

Udział w międzynarodowych przetargach to ambitna, ale i ciekawa perspektywa dla naszych firm. Ewentualny sukces przyspieszy umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, a dzięki temu otworzą się nowe perspektywy rozwoju biznesu.

Zmiany w promocji projektów


Obowiązkiem każdego beneficjenta realizującego projekt współfinansowany ze środków unijnych jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w trakcie oraz po zakończeniu przedsięwzięcia. Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale konieczne i ich wypełnienie podlega kontroli, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań.

PPP – co powinieneś wiedzieć?


Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) nie cieszy się w Polsce popularnością. Tymczasem w Europie Zachodniej takie inwestycje są na porządku dziennym. Nasuwa się zatem pytanie: co skłania samorządy oraz przedsiębiorców w innych państwach do korzystania z PPP?

Quiz


Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”.