Wielki krok dla małego biznesu

Małe i średnie przedsiębiorstwa wypracowują co drugą złotówkę PKB i zatrudniają około 6,5 mln osób. Barierą w ich rozwoju jest jednak często brak możliwości dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych spowodowany ich wysoką ceną. – Dzięki uruchomionej w tym roku Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu i 75-procentowemu dofinansowaniu z RPO WP każda firma, nawet najmniejsza, ma szansę na uzyskanie pomocy w zakupie profesjonalnych usług biznesowych – mówi marszałek Władysław Ortyl.  

Jak zrobić pierwszy krok? Wystarczy zarejestrować się na stronie www.ppwb.pl. Platforma działa jak portal zakupowy – jedne firmy oferują swoje usługi rozwojowe, inne je kupują, ale ostatecznie płacą tylko część ceny. Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie potrwa do końca 2022 r. Jego wartość wynosi prawie 42 mln zł (dofinansowanie w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: „Profesjonalizacja usług IOB”). Wydaje się więc, że zarówno czasu, jak i pieniędzy jest bardzo dużo, jednak pula środków przeznaczonych na wsparcie jest ograniczona.

Jaką pomoc można uzyskać? 

Na Platformie można uzyskać pomoc w zakresie usług okołobiznesowych. Ich koszt jest na tyle wysoki, że bez dodatkowego wsparcia finansowego nie mogły sobie na nie pozwolić mikro-, małe i średnie firmy. – Jesteśmy otwarci na propozycje, ale trzeba pamiętać o trzech ograniczeniach. Po pierwsze, na Platformie nie udostępniamy usług szkoleniowych. Do tego przeznaczona jest Baza Usług Rozwojowych (BUR), która funkcjonuje w całym kraju. Po drugie, w ramach oferowanej usługi wykluczony jest zakup środków trwałych bądź systemów informatycznych. Taki wydatek nie może być refundowany. Może być refundowana np. analiza przedwdrożeniowa lub opracowanie specyfikacji systemu. Wykluczone są także proste usługi okołobiznesowe, jak np. obsługa księgowa lub prawna firmy. Poprzez Platformę powinny być oferowane usługi usprawniające kluczowe procesy w przedsiębiorstwie. Nie mamy natomiast ograniczeń, jeżeli chodzi o sektory działalności firm, oczywiście poza tymi, które wynikają z zasad przyznawania pomocy de minimis (np. branże związane z górnictwem, rolnictwem i rybołówstwem) – tłumaczy Grzegorz Karpiuk, koordynator projektu ze strony Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dostawcy usług oferowanych na Platformie to podmioty, które nie działają dla zysku, czyli tzw. instytucje otoczenia biznesu (IOB), oraz firmy komercyjne. Zarówno jedne, jak i drugie, muszą przejść proces rejestracji, który jest bardziej wymagający niż w wypadku przedsiębiorstw chcących skorzystać z ich usług. Weryfikowane są również same zgłaszane usługi, dzięki czemu firmy zamawiające je na portalu mogą mieć pewność, że wchodzą one w zakres dozwolonego wsparcia i mają odpowiedni potencjał rozwojowy. Dostawcy usług pochodzą głównie z Rzeszowa i innych miast Podkarpacia. Jednak nie ma formalnych przeciwwskazań, by pochodzili oni z innych regionów Polski. Nie ma również ograniczeń w liczbie usług oferowanych przez jednego dostawcę. Od początku maja, kiedy ruszył proces naboru usługodawców do programu, do końca października zostało pozytywnie zweryfikowanych 35 usług, a podobna ich liczba oczekuje obecnie na zakończenie procesu rejestracji. Przy rejestracji usług należy pamiętać, by wypełniony wniosek wysłać dwoma kanałami – na formularzu elektronicznym przez portal Platformy i tradycyjną pocztą. – Niestety, zdarza się, że firmy wysyłają dokumenty tylko jedną drogą, a to wydłuża proces oceny, bo musimy wówczas poczekać na uzupełnienie brakującego trybu – mówi Grzegorz Karpiuk. Najważniejsze jest jednak to, że potencjalni dostawcy usług muszą pokazać swój potencjał, wykazać się doświadczeniem i zaproponować przynajmniej jedną usługę. W praktyce często oferują ich więcej. Podkarpackie IOB mogą skorzystać z pomocy na zaprojektowanie nowych lub ulepszenie już oferowanych usług, co pozwoli im wzbogacić swoją ofertę skierowaną do biznesu.

Dla kogo wsparcie? 

W wypadku odbiorców wsparcia proces rejestracji również jest nieodzowny, ale mniej skomplikowany i w założeniu krótszy (trwa około 6 tygodni). – Ponieważ mamy do czynienia ze środkami unijnymi, pewne procedury są konieczne. Zgłaszające się firmy mogą odbierać to jako pewną uciążliwość, jednak staramy się ograniczać lub całkowicie eliminować te, które nie są niezbędne – wyjaśnia koordynator projektu. – Nie wymagamy niektórych dokumentów, które trzeba składać w innych konkursach unijnych, np. zaświadczeń z ZUS-u i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami. Nie ma też potrzeby dodatkowego wyłaniania dostawcy usługi poprzez tryb konkurencyjny czy w oparciu o prawo zamówień publicznych. – dodaje. Przedsiębiorstwo chcące skorzystać ze wsparcia musi natomiast wypełnić dwa podstawowe formularze. Pierwszy dotyczy ustalenia statusu MŚP, natomiast drugi – korzystania z pomocy de minimis. Pomoc w ramach Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu wlicza się bowiem do limitu dla pomocy de minimis, który wynosi 200 tys. euro w okresie 3 lat. W wypadku usług oferowanych w ramach PPWB obowiązują również limity kwotowe dofinansowania. Co prawda usługobiorcy mają prawo do zakupu na portalu dowolnej ich liczby, jednak dofinansowanie pojedynczej usługi musi się mieścić w określonych granicach. Dla usług standardowych, które nie wymagają znacznych modyfikacji przy wdrożeniu w różnych firmach, limit ten wynosi 20 tys. zł, natomiast usługi specjalistyczne, szyte na miarę potrzeb i specyfiki konkretnego odbiorcy, mają limit znacznie wyższy, wynoszący aż 100 tys. zł. Wskazane limity stanowią maksymalną kwotę, od której będzie dokonywana refundacja kosztów zakupu usługi. Jeżeli cena usługi przekroczy powyższe pułapy, usługobiorca będzie musiał pokryć nadwyżkę z własnych środków. Przedsiębiorca pokrywa również nierefundowaną część kosztu zakupu usługi, która obecnie wynosi 25%. Wysokość ta w trakcie funkcjonowania Platformy może ulec zmianie, co jest uzależnione od zapotrzebowania na daną usługę. PPWB działa bowiem w oparciu o model popytowy i ma na celu zidentyfikowanie wartościowych rynkowo usług, atrakcyjnych dla biznesu pomimo braku unijnego dofinansowania. W tym celu wbudowano w Platformę mechanizm, który będzie powodował obniżenie intensywności dofinansowania w przypadku dużego zainteresowania zakupem usługi ze strony MŚP.

Rejestracja na Platformie jest darmowa i przeznaczona dla wszystkich mikro-, małych i średnich firm mających prawo do pomocy de minimis działających na terenie województwa podkarpackiego. Mogą z niego korzystać również te przedsiębiorstwa, które mają główną siedzibę poza granicami województwa, ale ich oddział jest tu zarejestrowany. Muszą one jednak udowodnić, że korzyści wynikające z udziału w programie skoncentrują się w tym właśnie oddziale podkarpackim.

Po zakończeniu rejestracji na portalu internetowym PPWB można przystąpić do kupowania dostępnych tu usług. – Firma zamawia usługę, negocjuje z dostawcą szczegółowe warunki jej realizacji, podpisuje z nim umowę, zgłasza podpisanie umowy przez platformę nam jako administratorowi, następnie podpisuje umowę z administratorem na refundację usługi, odbiera usługę, płaci i wówczas może wnioskować o refundację – tłumaczy Grzegorz Karpiuk. Firma kupująca usługę biznesową na Platformie musi więc zabezpieczyć środki na jej opłacenie do czasu, kiedy uzyska refundację, która jest wypłacana przez Urząd Marszałkowski po rozliczeniu całości. – Zakładamy, że cały proces powinien się zamknąć w okresie do półtora miesiąca od złożenia wniosku o płatność. To wynika z tego, że musimy zweryfikować poprawność wykonania usługi, w tym dokumenty potwierdzające jej wykonanie zgodnie z zawartymi umowami – wyjaśnia koordynator projektu. 

Mimo że Platforma działa od pół roku, a usługobiorcy mogą się rejestrować dopiero od lipca, jej popularność jest coraz większa. – Obecnie wśród rejestrujących się firm dominuje branża informatyczna, ale są też przedsiębiorstwa działające w innych sektorach, nastawione na innowacje, potrzebujące pomocy przy wdrożeniu albo zaprezentowaniu się na targach zagranicznych – mówi Grzegorz Karpiuk.

Katalog usług i ich dostawców wciąż rośnie, gdyż nabór wniosków jest otwarty i ciągły. Nawet jeśli nie ma obecnie usługi, która jest danej firmie najbardziej potrzebna, może pojawić się ona w najbliższym czasie. Warto więc zarejestrować się już dziś, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro.

Agata Rokita